21 February 2014

އަހުރެމެންގެ ޢަޤީދާ- އަހްލުއްސުންނަތި ވަލްޖަމާޢަތުގެ ޢަޤީދާ 5

އައްޝައިޚް އިސްމާޢީލް މުޙައްމަދު

އަހުރެމެން މިދަންނަވާ އާޔަތުގައިވާ ކަންތަކަށްވެސް އީމާންވަމެވެ.

هُوَ اللَّهُ الَّذِي لا إِلهَ إِلاَّ هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السلام الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ سُبْحانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ * هُوَ اللَّهُ الْخالِقُ الْبارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْأَسْماءُ الْحُسْنى يُسَبِّحُ لَهُ ما فِي السَّماواتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ [الحشر: ٢٣ -٢٤ ]


Read more...

20 February 2014

ކާފިރުކަމުގެ ތަޢުރީފާއި އޭގެ ވައްތަރުތައް

އައްޝައިޚް އަބޫބަކްރު އިބްރާހިމް ޢަލީ ރަޙިމަހުﷲ

ތަޢުރީފު:
ބަހުގެ އަޞްލަށް ބަލާއިރު ކުފުރު މި ލަފްޒުގެ މާނައީ މަތިޖަހާ ބަންދުކުރުމެވެ. ނުވަތަ ނިވާކުރުމެވެ. ޝަރީޢަތުގެ އިޞްޠިލާޙުގައި ކުފުރަކީ، އީމާންކަމުގެ އިދިކޮޅެވެ. އެހެނީ ކާފަރުކަމަކީ ﷲއާއި އަދި އެ ކަލާނގެ ރަސޫލުންނަށް އީމާންނުވުމެވެ. އެދެފަރާތް ދޮގުކުރިޔަސް ނުކުރިޔަސް ހަމަހަމައެވެ. އަދި ކިޔެއްހެއްޔެވެ. ޝައްކު އުފެދިގެން ނުވަތަ މޫނު އަނބުރާލައި ނަމަވެސް ނުވަތަ ޙަސަދަވެރި ވެގެންނަމަވެސް ނުވަތަ ބޮޑާކަމުން ނުވަތަ ރަސޫލުންނާ ތަބަޢަވުމަށް ހުރަސްއަޅާފަދަ ބައެއް ކަންކަމާއި ތަބަޢަ ވެގެންނަމަވެސް ފަރުވާލެއް ނެތެވެ.


Read more...

އިސްލާމްދީނުގައި ޙައްދެއް ޤާއިމުކުރަން ވެއްޖިއްޔާ މީހަކު ނުވަތަ ރައްޔިތުން ރުހޭތޯ ނުވަތަ ނޫންތޯ ބަލަންޖެހޭނެތޯ؟

އައްޝައިޚް އަބޫބަކްރު އިބްރާހިމް ޢަލީ ރަޙިމަހުﷲ

ޖަވާބު: މިސުވާލުގެ ޖަވާބު ފަސޭހައެވެ. މިސުވާލުގެ ޖަވާބަކީ އެންމެ ޙައްދެއްގައި ނޫނީ ރުހުން ހޯދާކަށް ނުޖެހޭނެއެވެ. އެއީ ހަމައެކަނި މަރަށް މަރުހިފުމުގައެވެ. މަރަށް މަރުހިފަން ވެއްޖެނަމަ މަރުވިމީހާގެ ވާރުތަވެރިޔާގެ ބަހެއް ހޯދަން ޖެހެއެވެ. އޭނާ މަޢާފުކޮށްފިއްޔާ ޤާތިލުގެ ބޯ ނުކަނޑައި ދޫކޮށްލެވިދާނެއެވެ. އެވާހަކަ ޤުރުއާނުންވެސް ސާބިތުވެއެވެ.

Read more...

މަގު ފުރެދުން

އައްޝައިޚު އަބޫބަކުރު އިބްރާހީމް ޢަލީ – رحمه الله

الضّلالއަކީ (މަގުފުރެދުމަކީ) ސީދާ މަގުން އެއްފަރާތް ވުމެވެ. އެއީ ތެދުމަގުގެ އިދިކޮޅެވެ. ﷲ ތަޢާލާ ވަޙީ ކުރެއްވިއެވެ.

Read more...

ފިޠުރަތުގެ ސުންނަތްތައް

މުޙައްމަދު ޝާފިޢު ބިން ޢަބްދިލްޣަފޫރު

ފަސްވަނައީ ފިޠުރަތުގެ ސުންނަތްތައް
ފިޠުރަތުގެ ސުންނަތްތަކަށް ޚިޞާލުލް ފިޠުރަތި އޭވެސް ކިޔެއެވެ. އެއީ އެކަން ކުރާ މީހާ އެ ޞިފަ ލިބިގަންނަނީ ﷲ ތަޢާލާ އިންސާނުން ޚަލްޤުކުރެއްވި ފިޠުރަތުގައި ހިމެނޭ ކަންކަން ކޮށްގެންނެވެ. އަދި އެކަންތައްތައް އެއީ އިންސާނުން ލޯބިކުރާ ކަންކަންކަމުގައި އެއިލާހު ލެއްވެވިއެވެ. އެއީ އިންސާނުން އެންމެ ފުރިހަމަ އަދި ރިވެތި ސޫރައިގައި ތިބުމަށްޓަކައެވެ.


Read more...

ސިވާކުކުރުމުގެ ފައިދާތައް

މުޙައްމަދު ޝާފިޢު ބިން ޢަބްދިލްޣަފޫރު

ހަތަރުވަނައީ ސިވާކުކުރުމުގެ ފައިދާތައް
ސިވާކުކުރުމުގެ އެންމެ މުހިއްމު ފައިދާއަކީ ޙަދީޘްގައި ބަޔާންވެގެންވާ ފަދައިން (ދުނިޔޭގައި) އަނގަޔަށް ޠާހިރުކަން ލިބުމާއި (އާޚިރަތުގައި) ﷲ ތަޢާލާގެ ރުހިވޮޑިގަތުން ދަތްއުނގުޅާ މީހާއަށް ލިބުމެވެ. މުސްލިމް އަޅާ މި ސުންނަތުގެ މަތީގައި ދެމިހުރުމަކީ އެދެވިގެންވާ ކަމެކެވެ. މިކަމުގައި މިވާ ބޮޑެތި ފައިދާތަކަށްޓަކައި މިކަން ދޫކޮށްލައިގެން ނުވާނެއެވެ.


Read more...

ދަތް އުނގުޅުން ސުންނަތްކަން ގަދަވެގެންވާ ވަގުތުތައް

މުޙައްމަދު ޝާފިޢު ބިން ޢަބްދިލްޣަފޫރު

ދެވަނައީ: ދަތް އުނގުޅުން ސުންނަތްކަން ގަދަވެގެންވާ ވަގުތުތައް
ވުޟޫ ކުރަންފަށާއިރުގައްޔާއި ނިދީން ހޭލާ ހިނދުގައްޔާއި އަނގައިގެ ވަސް ތަޣައްޔަރުވާ ހިނދުގައްޔާއި ޤުރުއާން ކިޔަވަން ފެށުމުގެ ކުރިންނާއި ނަމާދުކުރަން ފެށުމުގެ ކުރީން، ހަމައެފަދައިން ގެއަށް ވަންނަ އިރަކީވެސް ދަތްއުނގުޅުން ސުންނަތްކަން ގަދަވެގެންވާ ވަޤުތުތަކެވެ. އެއީ މި ޙަދީޘުގެ ސަބަބުންނެވެ.


Read more...

ސިވާކުގެ ޙުކުމް

މުޙައްމަދު ޝާފިޢު ބިން ޢަބްދިލްޣަފޫރު


ދަތް އުނގުޅުމާއި ފިޠުރަތުގެ ސުންނަތްތައް
ދަތް އުނގުޅުމަކީ ދަނޑިކޮޅެއް ފަދަ އެއްޗެއް ބޭނުންކޮށްގެން ދަތް އަދި ހިރުގަނޑު ސާފުކުރުމެވެ. އެއީ އޭގައި ހަރުލާފައި ހުންނަ ކާއެއްޗިއްސާއި ވަސް ފިލުވާލުމަށްޓަކައެވެ.

Read more...

ޤަޟާޙާޖަތްކުރާމީހާ ކުރުން މަކްރޫހަވެގެންވާ ކަންކަން

މުޙައްމަދު ޝާފިޢު ބިން ޢަބްދިލްޣަފޫރު

ޤަޟާ ޙާޖަތްކުރަން އިންނައިރު ކުރިމަތީގައި ހުރަހެއް ނެތްނަމަ ވައިޖެހޭ ދިމާއަށް ކުރިމަތި ލައިގެން އިނުމަކީ މަކްރޫހަކަމެކެވެ. އެއީ ކުޑަކަމުދާތަކެތި ގަޔާދިމާއަށް ނައުމަށްޓަކައެވެ. އަދި ޤަޟާ ޙަޖަތްކުރަން އިންނައިރު ވާހަކަދެއްކުމަކީވެސް މަކްރޫހަކަމެކެވެ.

Read more...

ޤަޟާޙާޖަތްކުރާމީހާ ކުރުން ޙަރާމްވެގެންވާ ކަންކަން

މުޙައްމަދު ޝާފިޢު ބިން ޢަބްދިލްޣަފޫރު

ހުއްޓި އޮންނަ (ދައުރު ނުކުރާ) ފެނަށް ކުޑަކަމުދިޔުމަކީ ޙަރާމް ކަމެކެވެ. އެއީ ޖާބިރު ރަޟިޔަﷲ ޢަންހުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވާ މި ޙަދީޘުގެ ސަބަބުންނެވެ.
عَنْ جَابِرٍ، عَنْ النَّبِيِّ صلىَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ نَهَى عَنِ الْبَوْلِ فِي الْمَاءِ الرَّاكِدِ. ‏[رواه مسلم برقم 281 ونحوه عند البخاري 239‏ ]
“ޖާބިރު ރަޟިޔަﷲ ޢަންހުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ. ހަމަކަށަވަރުން ހުއްޓި އޮންނަ (ދައުރު ނުކުރާ) ފެނަށް ކުޑަކަމުދިޔުން ނަބިއްޔާ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަ ނަހީކުރެއްވިއެވެ.”


Read more...

ފާޚާނާއަށް ވަންނަމީހާ ކުރުން ސުންނަތްވެގެންވާ ކަންކަން

މުޙައްމަދު ޝާފިޢު ބިން ޢަބްދިލްޣަފޫރު

ފާޚާނާއަށް ވަންނަ މީހާ ފާޚާނާއަށް ވަނުމުގެ ކުރިން ((بِسْمِ اللهِ اللَّهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ)) ކިޔުމާއި ނިމިގެން ނުކުންނައިރު ((غُفْرَانَكَ)) ކިޔުން ސުންނަތްވެގެންވެއެވެ. އަދި ފާޚާއަށް ވަންނައިރު ވައަތުފައި އިސްކުރުމާއި ނުކުންނައިރު ކަނާތުފައި އިސްކުރުންވެސް ސުންނަތްވެގެންވެއެވެ. އަދި ބިންގަނޑާ (ޤަޟާ ޙާޖަތްކުރާ ތަނާ) ކައިރިވެފައި މެނުވީ، ޢައުރަ ކަޝްފުނުކުރުންވެސް މެއެވެ.

Read more...

ޤަޟާ ޙާޖަތްކުރާ އިރު ޤިބުލައަށް ކުރިމަތިލުމާއި ފުރަގަސްދިނުން

އަލްއަޚް މުޙައްމަދު ޝާފިޢު ބިން ޢަބްދިލްޣަފޫރު

ދެވަނަ ކަންތައް: ޤަޟާ ޙާޖަތްކުރާ އިރު ޤިބުލައަށް ކުރިމަތިލުމާއި ފުރަގަސްދިނުން

ޞަޙަރާގައި (ޤިބުލައާ ޤަޟާ ޙާޖަތްކުރާ މީހާއާ ދެމެދު) ހުރަހެއް ނެތި ޤަޟާޙާޖަތްކުރާ އިރު ޤިބުލައަށް ކުރިމަތިލައިގެން އިނދެ ނުވަތަ ޤިބުލައަށް ފުރަގަސްދީގެން އިނދެ ޤަޟާޙާޖަތްކުރުމަކީ ހުއްދަކަމެއް ނޫނެވެ. އެއީ އަބޫ އައްޔޫބުލް އަންޞާރީ ރަޟިޔަﷲ ޢަންހުގެ ކިބައިން ރިވާވެފައިވާ މި ޙަދީޘުގެ ސަބަބުންނެވެ. ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހިވ ވަސައްލަމަ ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ.


Read more...