31 October 2013

އިސްލާމީ ތަރުބިއްޔަތުގެ ޢިލްމު އުފެދިގެން އައިގޮތް

އަލްއަޚް މުޙައްމަދު ޝާފިޢު ބިން ޢަބްދިލްޣަފޫރު

އިސްލާމްދީނަކީ ތަރުބިއްޔަތަށް ވަރަށްބޮޑަށް ބާރުއަޅާ ދީނެކެވެ. އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުގެ ވަރަށް ގިނަ ބައިތަކަކީ ތަރުބަވީ ޢަމަލުތަކެވެ. އިސްލާމްދީނަކީ ހަމައެކަނި ޢިލްމާ މަޢުރިފާގެ މައްޗަށް ބިނާވެފައިވާ ދީނެއް ނޫނެވެ. އަދި ކިއެއްތަ އެއީ ޢަމަލީ ދީނެކެވެ. ޢިލްމަކީ އެ ޢަމަލަށް ވާޞިލްކޮށްދޭ މެދުވެރިޔާއެވެ. މާތް ﷲ މި ބިންމައްޗަށް އަޅުގަނޑުމެން އިންސާނުންނަށް ތެދުމަގު ދެއްކެވުމަށްޓަކައި ފޮނުއްވި ނަބިއްޔުންނާއި ރަސޫލުން ކުރެއްވި ހަމައެކަނި ކަމަކީ ﷲ ސުބްޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ އެބޭކަލުން މެދުވެރިކުރައްވައި އުންމަތްތަކުގެ މައްޗަށް ބާވައިލެއްވި ފޮތްތައް ކިޔަވައިދިނުމާއި ޝަރީޢަތް ކިޔަވައިދިނުން އެކަންޏެއް ނޫނެވެ. އަދި ކިއެއްތަ އެބޭކަލުން ޢަމަލީގޮތުން އެ ޝަރީޢަތްތައް ތަޠުބީޤުކުރެއްވިއެވެ. ހަމައެކަނި ﷲ އެއްކައުވަންތަކުރުމަށާއި ޝިރުކުރުން އެއްކިބާވުމަށް ގޮވާލެއްވީއެއް ނޫނެވެ. ﷲ ފިޔަވާ އަޅުކަންވެވޭ ބުދުތައް މުގުރާލެއްވުމުގެ މަތިވެރިވެގެންވާ ޢަމަލުގެ ނަމޫނާވެސް ދެއްކެވީއެވެ. އެހެންކަމުން އިސްލާމްދީނުގައި ޢަމަލީ ބަޔަށް ދެވިފައިވާ މަތިވެރި ދަރަޖަ ކިތަންމެ ރަނގަޅަކަށްވެސް އެބޭކަލުންގެ ޙަޔާތްޕުޅަށް ބަލައިލުމުން ދޭހަވެއެވެ.

Read more...

ތަރުބިއްޔަތުގެ މުޞްޠަލަޙުތައް

އަލްއަޚް މުޙައްމަދު ޝާފިޢު ބިން ޢަބްދިލްޣަފޫރު

ތަރުބިއްޔަތުގެ ޢިލްމުގައި ބޭނުންކުރާ ޚާއްޞަ ބަސްތަކެއްވެއެވެ. އޭގެ ތެރެއިން ބައެއް ބަސްތަކަކީ ތަރުބިއްޔަތު މިލަފުޒާ އެއް މާނައެއް ދޭހަވާ ބަސްތަކެވެ. އަނެއްބައި ބަސްތަކަކީ ތަރުބިއްޔަތުގެ ކޮންމެވެސް ވަރެއްގެ މާނައެއް ހިމެނޭ ނުވަތަ އެއާ ގުޅޭ ބަސްތަކެކެވެ. ތަރުބިއްޔަތާ ބެހޭގޮތުން ލިޔެފައިވާ ފަހުގެ ފޮތްތަކުންނާއި އަދި ކުރީގެ ފޮތްތަކުންވެސް މިފަދަ ބަސްތައް ބޭނުންކުރެވިފައިވާތީ ފެންނާނެއެވެ. ތިރީގައި މިވަނީ އޭގެ ތެރެއިން ބައެއް ބަސްތަކާއި އޭގެ މާނައެވެ.

Read more...

27 October 2013

ޢާއްމު ތަރުބިއްޔަތާއި ޚާއްޞަ ތަރުބިއްޔަތު

އަލްއަޚް މުޙައްމަދު ޝާފިޢު ބިން ޢަބްދިލްޣަފޫރު

އިސްލާމީ ތަރުބިއްޔަތަކީ ދެދުނިޔޭގެ އުފާވެރިކަމަށް މަގުދައްކާ ތަރުބަވީ ނިޒާމެކެވެ. އެ ނިޒާމަކީ ﷲ ތަޢާލާގެ ފަރާތުން ވާ ނިޒާމެކެވެ. އަހަރެމެން ދެނެގަންނަންވީ ކަމަކީ ހުރިހާ އިންސާނުން ތަރުބިއްޔަތު ކުރައްވާ ފަރާތަކީ ﷲ ތަޢާލާކަމެވެ. ﷲ ތަޢާލާގެ ތަރުބިއްޔަތު އެއިލާހުގެ އަޅުތަކުންގެ މައްޗަށް ވާގޮތުގައި ދެ ބަޔަކަށް ބެހިގެންވެއެވެ.

Read more...

26 October 2013

ޠާހިރު އެއްޗަކާ އެކުވެފައިވާ ފެން

އަލްއަޚް މުޙައްމަދު ޝާފިޢު ބިން ޢަބްދިލްޣަފޫރު

ފެން ޠާހިރު އެއްޗަކާ، މިސާލަކަށް ގަސްގަހާގެހީގެ ފަތް ނުވަތަ ސައިބޯނި ނުވަތަ އުޝްނާނު (އުޝްނާނަކީ އަތް އަދި ފޭރާން ދޮވުމަށްޓަކައި އޭގެ ފަތް ބޭނުންކުރާ ގަހެކެވެ) ނުވަތަ ކުންނާރުފަތް ނުވަތަ އެނޫންވެސް ޠާހިރު އެއްޗަކާ، އެކުވެއްޖެނަމަ އަދި އެ އެކުވި އެކުވުން އޭގައި ހުރި ފެނުގެ މައްޗަށް ގަދަވެނުގެންފި ނަމަ، އެއީ ޠަހޫރު ފެނެކެވެ. ޙަދަޘް އެރިގަތުމަށާއި ނަޖިސް ފިލުވާލުމުގައިވެސް އެފެން ބޭނުންކުރުމަކީ ހުއްދަކަމެކެވެ.

Read more...

ތަރުބިއްޔަތުގެ އިޞްޠިލާޙީ މާނަ

އަލްއަޚް މުޙައްމަދު ޝާފިޢު ބިން ޢަބްދިލްޣަފޫރު

އަލްބައިޟާވީ އޭނާގެ ފޮތް އަންވާރުއް ތަންޒީލް ވަ އަސްރާރުއް ތައުވީލުގައި ލިޔެފައިވާ ގޮތުގައި ތަރުބިއްޔަތަކީ މަޑުމަޑުން އެއްޗެއް ފުރިހަމަވަމުން އައުމެވެ.

އައްރާޣިބުލް އަޞްފަހާނީ އޭނާގެ ފޮތް މުފްރަދާތު ފީ ޣަރީބިލް ޤުރުއާނުގައި ލިޔެފައިވާ ގޮތުގައި ތަރުބިއްޔަތަކީ ކަނޑައެޅިފައިވާ އިމެއްގެ ތެރޭގައި އެއް ޙާލަތުން އަނެއް ޙާލަތަށް ބަދަލުވަމުން ގޮސް ފުރިހަމަވުމެވެ.


Read more...

21 October 2013

ކީރިތި ޤުރުއާނުގައި ތަރުބިއްޔަތު

އަލްއަޚް މުޙައްމަދު ޝާފިޢު ބިން ޢަބްދިލްޣަފޫރު

ތަރުބިއްޔަތު މި ލަފުޒު އަދި މި ލަފުޒުން ނެގޭ ބައެއް ލަފުޒުތައް ކީރިތި ޤުރުއާނުގައި އައިސްފައިވެއެވެ. އެއީ ދާދި ގާތްވެގެންވާ މާނަތަކެއްގައެވެ.

Read more...

08 October 2013

ތަރުބިއްޔަތުގެ ލުޣަވީ މާނަ

އަލްއަޚް މުޙައްމަދު ޝާފިޢު ބިން ޢަބްދިލްޣަފޫރު

ތަރުބިއްޔަތު މިލަފުޒަކީ ލުޣަވީ އެތައް މާނަތަކެއް ހިމެނޭ ލަފުޒެކެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި
1- الإِصْلاَحُ އިޞްލާޙުކުރުން: ޢަރަބި ބަހުގައި ރައްބަ މި ބަހުގެ އެއްމާނައަކީ އިޞްލާޙުކުރުމެވެ. އިޞްލާޙުކުރުމުގެ ތެރޭގައި އޭތި ހުންނަންޖެހޭ މިންވަރަށްވުރެ އިތުރަށް ރަނގަޅުކުރުން ނުހިމެނިދާނެއެވެ. އަދި ކުރިން ހުރި ވަރަށްވުރެ ބޮޑަށް އުނިވެފައިވާނަމަ އަރާ ހަމަކުރުމާއި، ރަނގަޅުކުރުން ހިމެނެއެވެ. އެއީ ފުރިހަމަކަމާއި ޢަދުލުވެރިކަމެވެ. އިޞްލާޙުގެ އިދިކޮޅަކީ ފަސާދައެވެ.


Read more...

ނަޖިހާ އެކުވެފައިވާ ފެން

އަލްއަޚް މުޙައްމަދު ޝާފިޢު ބިން ޢަބްދިލްޣަފޫރު

ފެން ނަޖިހާ އެކުވެ އޭގެ ވަސް ނުވަތަ ރަހަ ނުވަތަ ކުލަ މި ތިނެތީގެ ތެރެއިން އެކަތި ނަމަވެސް ބަދަލުވެއްޖެނަމަ ޢިލްމުވެރިން އިޖުމާޢުވެފައިވާ ގޮތުގައި އެއީ ނަޖިސްފެނެވެ. އަދި އެފެން ބޭނުންކުރުން ހުއްދަވެގެން ނުވެއެވެ. އެފެނުން ޙަދަޘް އެރިނުގަނެވޭނެއެވެ. އަދި ނަޖިސްވެސް ފިލުވާ ނުލެވޭނެއެވެ. އެއީ ގިނަ ފެން ކަމުގައިވިޔަސް ނުވަތަ މަދުފެންކަމުގައިވިޔަސް މެއެވެ.

Read more...

ޠަހާރަތު ޙާޞިލުކުރެވޭ ފެން

އަލްއަޚް މުޙައްމަދު ޝާފިޢު ބިން ޢަބްދިލްޣަފޫރު

އެއްޗެއް ޠާހިރު ކުރުމަށްޓަކައި ނުވަތަ ޠާހިރުކަން ލިބިގަތުމަށްޓަކައި ޠާހިރުކުރާނެ އެއްޗަކަށް ބޭނުންވެއެވެ. އޭގެން ނަޖިސް ފިލުވާލައި އަދި ޙަދަޘް އެރިގަތުމަށެވެ. އެއީ ފެނެވެ. ފެނުގެ ތެރެއިން ޠަހާރަތު ޙާޞިލުކުރެވެނީ ޠަހޫރު ފެނުންނެވެ. އެއީ އޭގެ ޒާތުގައި ޠާހިރުފެނެވެ. އަދި އެހެނިހެން ތަކެތި ޠާހިރުކުރާ ފެނެވެ. އެއީ އެ ފެން އުފެއްދެވި ގޮތަށް ހުރި ނުވަތަ އޭގެ އަޞްލަށް ބަދަލު ނާންނަ ފެނެވެ. އެއީ ވާރޭފެން، ގަނޑުފެން އަދި ސްނޯ ފަދަ އުޑުން ވެހޭ ފެންކަމުގައިވިޔަސް އަދި ކޯރާއި އާރާއި ވަޅާއި ކަނޑުގެ ފެންފަދަ ބިމުން ނުކުންނަ ފެންކަމުގައިވިޔަސް މެއެވެ.

Read more...

07 October 2013

ޠަހާރަތުގެ ތަޢުރީފާއި އަހައްމިއްޔަތާއި ޠަހާރަތުގެ ބައިތައް

އަލްއަޚް މުޙައްމަދު ޝާފިޢު ބިން ޢަބްދިލްޣަފޫރު

ޠަހާރަތަކީ ނަމާދުގެ ތަޅުދަނޑިއެވެ. ނަމާދުގެ ޞައްޙަވުމުގެ ޝަރުޠުތަކުގެ ތެރެއިން ޝަރުޠެކެވެ.

ޠަހާރަތު ބެހެނީ ދެބަޔަކަށެވެ.


Read more...