23 April 2010

ދީނީ ފޮތް

ޤުރުއާން / ތަފްސީރު
1- ކީރިތި ޤުރުއާނުގެ ދިވެހި ތަރުޖަމާ (ރައީސް އޮފީސް)
2- ކީރިތި ޤުރުއާނުގެ ދިވެހި ތަރުޖަމާ (ޢަދާލަތު ޕާރޓީ)
3- ކީރިތި ޤުރުއާނުގެ ދިވެހި ތަރުޖަމާ (އަބޫބަކްރު އިބްރާހިމް ޢަލީ)
4- ކީރިތި ޤުރުއާނުގެ ސޫރަތްތަކުގެ މާތްކަން (އަޙްމަދު ނާޒިލް މުޙައްމަދު)
ޢަޤީދާ
1- ކިތާބުއް ތައުޙީދި (މުޙައްމަދު އިބްރާހިމް، ނައިފަރު)
2- ރިސާލަތުއް ތައުޙީދި (އަބޫބަކްރު އިބްރާހިމް ޢަލީ)
3- އަހްލުއް ސުންނާ ވަލް ޖަމާޢަތުގެ ޢަޤީދާ (މުޙައްމަދު އިބްރާހިމް، ނައިފަރު)
4- އަހްލުއް ސުންނާ ވަލް ޖަމާޢަތުގެ ޢަޤީދާ (އިސްމާޢިލް މުޙައްމަދު)
5- ޞައްޙަ ޢަޤީދާ (އާދަމް ޝަމީމް ބިން އިބްރާހިމް)
6- ސުންނަތް ޖަމާޢަތުގެ އަހުލުވެރިންގެ ޢަޤީދާގައި ޞަޙާބީން (މުޙައްމަދު ސިނާން)
7- ދަލާއިލުއް ތައުޙީދި (މުޙައްމަދު ޝާފިޢު ބިން ޢަބްދުލްޣަފޫރު)
8- ކޮންމެ ބިދުޢައަކީ މަގުފުރެދުމެކެވެ (މުޙައްމަދު އިބްރާހިމް، ނައިފަރު)
9- ތަބްލީޣް ޖަމާޢަތުގެ ޙަޤީޤަތް (އަޙްމަދު މިޙްޞަން މުޙައްމަދު)
10- އަޅުކަމަކީ ދުޢާއެވެ. (މުޙައްމަދު ސިނާން)
11- އުއްމަތުގެ ޢާއްމުންނަށް މުހިއްމު ދަރުސްތައް (އުއްމު ޢަބްދުﷲ) 
12- ހަތަރު ޤަވާޢިދު (މުޙައްމަދު ޝާފިޢު ބިން ޢަބްދުލްޣަފޫރު)
13- ނަބިއްޔުންގެ ތަރިކަ (މުޙައްމަދު އިބްރާހިމް، ނައިފަރު)
14- މުސްލިމުންގެ ތެރެއަށް އަލަށް އައިސްގެންއުޅޭ ދީނީ ހަރުކަށި އުޞޫލުތަކާއި އޭގެ ފަހަތުގައި ފޮރުވިފައިވާ ސިއްރުތައް (އަޙްމަދު ސަމީރު ބިން އިބްރާހިމް)
15- ﷲ އެއްކައުވަންތަކުރުން (އަބޫބަކްރު އިބްރާހިމް ޢަލީ)
16- ނަވާޤިޟުލް އިސްލާމް (މުޙައްމަދު ޝާފިޢު ބިން ޢަބްދިލްޣަފޫރު)
17- އަލްޚަވާރިޖު (ޑރ ޢަބްދުއްސައްތާރު ޢަބްދުއްރަޙްމާން) 
18- ތައުޙީދުގެ ކަލިމައިގެ ތަފްސީރު (އަޙްމަދު މިޙްސަން މުޙައްމަދު) 
19- އީމާންކަން (ބިލާލް ޢަބްދުއްސައްތާރު)
20- ޘަލާޘަތުލް އުޞޫލި ވަ އަދިއްލަތުހާ (މުޙައްމަދު ޝާފިޢު ބިން ޢަބްދިލްޣަފޫރު)
  ޙަދީޘާއި އޭގެ ޢިލްމު
1- ޢިލްމުލް ޙަދީޘް (އާދަމް ނަސީމް)
2- ކުތުބުއް ސިއްތާއަށް މަގެއް (މުޙައްމަދު ސިނާން)
3- ރިޔާޟުއް ޞާލިޙީން (ޢަބްދުﷲ ފާރޫޤް އިބްރާހިމް)
4- ޢުލޫމުލް ޙަދީޘް (އަޙްމަދު ފާރޫޤް މުޙައްމަދު)
5- ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަގެ ސުންނަތަށް ޢަމަލުކުރުމުގެ ވާޖިބުކަން
ފިޤްހާއި އޭގެ ޢިލްމު
1- ކިތާބުއް ޠަހާރާ (މުޙައްމަދު އިބްރާހިމް)
2- ކިތާބުއްޞަލާތި (މުޙައްމަދު އިބްރާހިމް)
3- މުޚްތަޞަރު ކިތާބިއްޞަލާތި (މުޙައްމަދު އިބްރާހިމް)
4- ކިތާބުއްޞިޔާމް (މުޙައްމަދު އިބްރާހިމް)
5- ރަމަޟާން މަހު ރޯދަ (ޝަފީޢު ޢަބްދުﷲ) 
6- ކައިވެނީގެ ރަން (މުޙައްމަދު ސިނާން)
7- ރޯދައިގެ އިރުޝާދު (އަޙްމަދު ސަމީރު ބިން އިބްރާހިމް)
8- ރޯދަމަހާ ގުޅޭ ލިޔުންތައް (ޝަފީޢު ޢަބްދުﷲ)
9- ތަޞްވީރު ކުރެހުމުގެ ޙުކުމަކީ ކޮބާ؟
10- ޢުމުރާގެ އަޅުކަން އަދާކުރާނެ ގޮތް
11- ޙައްޖާއި ޢުމުރާ ކުރާނެގޮތް (ޖަމްޢިއްޔަތުލް ޚައިރު) 
ދުޢާ، ޒިކްރު، ޝަރުޢީ ރުޤްޔާ
1- ހިސްނުލް މުސްލިމް (މުޙައްމަދު އިބްރާހިމް ނައިފަރު)
2- ޖިންނި މޮޔަވުމަކީ ޙަޤީޤަތެއް (ޢަބްދުﷲ ބިން މުޙައްމަދު އިބްރާހިމް)
3- ބީވެގެން ގޮސްފައިވާ އަޅުކަމެއް (މުޙައްމަދު ސިރުޙާން) 
އުޚްތުން، ތަރުބިއްޔަތު
1- ދެމަފިރިން (އަބޫބަކުރު އިބްރާހިމް ޢަލީ)
2- މުޖްތަމަޢުގެ މުތްތައް (މުޙައްމަދު ޝާފިޢު ބިން ޢަބްދިލްޣަފޫރު)
3- ދިވެހި އަންހެނުންގެ އުނުފޭރާން (އިބްރާހިމް ޖަދީދު އަޙްމަދު)
ރަޤާއިޤު، ވާހަކަ،
1- އަހަރެން ތައުބާވާން ބޭނުން އެކަމަކު (އުއްމު ޢަބްދިﷲ)
2- ނަބިއްޔުންގެ ތަރިކަ (މުޙައްމަދު އިބްރާހިމް ނައިފަރު)
3- ޢިބުރަތްތެރި ވާހަކަ 1 (ދިސަލަފިއްޔާ)
4- ޢިބުރަތްތެރި ވާހަކަ 2 (ދިސަލަފިއްޔާ)
ކުޑަކުދިން
1- ކޮއްކޮގެ ދުޢާފޮތް (މުޙައްމަދު ޝާފިޢު ބިން ޢަބްދުލްޣަފޫރު)
2- ތަޔައްމުމު (ޢިމްރާން މުޙައްމަދު ޢަލީ)
3- ވުޟޫ (ޢިމްރާން މުޙައްމަދު ޢަލީ، ނިމާލް މުޙައްމަދު)
4- ﷲ އަށް ޝުކުރުކުރުން (މުޙައްމަދު ސިނާން)
5- ކެއުމުގެ އަދަބުތައް (އަޙްމަދު ނާޒިހް)
6- ނިދުމުގެ އަދަބުތައް (މުޖްތަބާ ޙަމީދު) 
7- މާއްދަތު އައްތައުޙީދު 1 (ޢިމްރާން މުޙައްމަދު ޢަލީ)
8- މާއްދަތު އައްތައުޙީދު 2 (ޢިމްރާން މުޙައްމަދު ޢަލީ)
9- މާއްދަތު އައްތައުޙީދު 3 (ޢިމްރާން މުޙައްމަދު ޢަލީ) 
10- ކުޑަކުދިންގެ ވާހަކަ 1 (ދިސަލަފިއްޔާ ޓީމް)


 
  
Blog Widget by LinkWithin

No comments:

Post a Comment