24 February 2011

ޑައުންލޯޑްސް


ތިރީގައި މިހިމަނާލާ ލިޔުންތަކާއި އޯޑިއޯތަކަކީ ކޮންމެ މުސްލިމް އަޚަކާއި އުޚްތަކަށްވެސް ވަރަށް ބޭނުންތެރި ލިޔުންތަކަކާއި އޯޑިއޯތަކެކެވެ.

މި ލިސްޓު ﷲ ގެ އިރާދަފުޅާއެކު ގިނަކުރަމުން ދާނަމެވެ.

މުހިއްމު ލިޔުންތައް
1- ނަމާދުގައި ކިޔާ ތަކެތި (މާނައާއެކު)
2- ނަމާދުގައި ކިޔާ ތަކެތި (މާނައާ ނުލައި)
3- ނަމާދުގައި ކިޔާ ތަކެތި ކުޑަކުދިންނަށްޓަކައި (މާނައާއެކު)
4- ނަމާދުގެ ފަހުގައި ކިޔާ ޛިކްރުތައް (މާނައާ ނުލައި)
5- ދުޢާއުލް އިސްތިފްތާޙް (ނަމާދުފަށާއިރު ކިޔާ ދުޢާ)
6- ހެޔޮލަފާ ޞާލިހް ދަރީން ދެއްވުމަށްއެދި ކުރާ ދުޢާ
7- ހެޔޮލަފާ ޞާލިޙް ދަރީިން ދެއްވުމަށް އެދި ކުރާ ދުޢާ 2
8-
މިސްކިތަށް ދަމުން ކިޔާ ދުޢާ

9- ބަލިތަކުން ރައްކާތެރިކޮށްދެއްވުމަށާއި ޝިފާދެއްވުމަށް އެދި ކުރާ ދުޢާ
10- ވިތުރީގެ ޤުނޫތުގައި ކިޔާ ދުޢާ
11- ކީރިތި ޤުރުއާން ހިތުދަސްކުރުމުގެ ޤަވާޢިދުތައް
12- މިސްކިތައް ވަންނަމުން އަދި ނުކުންނަމުން ކިޔާ ދުޢާ
13- ދުވަހުގެ ނަމާދު ތާވަލު
14- ޚުތުބަތުލް ޙާޖާ (މާނައާއެކު) 
15- ރޯދަވީއްލާއިރު ކިޔާ ދުޢާ
16- މާތް ﷲ ގެ 99 އިސްމުފުޅު
17- އެސްފީނާއަށް ކުރާ ރުޤްޔާ
18- ސިޙްރު ޖެހިފައި ހުރިތޯ ބެލުމަށް ކިޔަވާ އާޔަތްތައް


އޯޑިއޯ ދުޢާތަކާއި ޛިކްރުތައް
1- ހެނދުނުގެ ޛިކްރުތައް (9 އެމްބީ)
2- ހަވީރުގެ ޛިކްރުތައް (9 އެމްބީ)
3- ނިދުމުގެ ކުރިން ކިޔާ ޛިކްރުތައް (5 އެމްބީ)

ހެޔޮކަންތައްތަކުގެ މޫސުން
1- ޙައްޖުމަހުގެ ފުރަތަމަ ދިހަދުވަހުގެ މާތްކަމާބެހޭ ގޮތުން ވާރިދުވެފައިވާ ބައެއް ޙަދީޘްތައް


Blog Widget by LinkWithin

5 comments:

 1. Hurihaa zikuru thakehgge audio genes dhinumakee varah bodah edhey kameh.. Mashaa Allah..

  ReplyDelete
 2. Hedhunuge zikrthakaai haveeruge zikrtha audio vara beynun.

  ReplyDelete
 3. Hurihaa zikuru dhivehin kyaane goiy hurun muhimmu...arab kiyan undhangoo kudhin ves varah baivaru eba ulhey

  ReplyDelete
 4. Namaadhugai kiyaa thakethyge maana himeney Microsoft Word file eh dhybala

  ReplyDelete