17 April 2014

ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަދެކެ ލޯބިވުމުގެ ނަތީޖާ

އަލްއަޚް މުޙައްމަދު ޝާފިޢު ބިން ޢަބްދިލްޣަފޫރު

ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަ ދެކެ ލޯބިވުމުގެ ޘަވާބެއްގެ ގޮތުން އެކަލޭގެފާނާއެކު ސުވަރުގޭގައިވުން އަހަރެމެންނަށް ޙާޞިލްކުރެވޭނެކަމަށް ޞައްޙަ ޙަދީޘުން ސާބިތުވެފައިވެއެވެ.

Read more...

07 April 2014

ކީރިތި ޤުރުއާނުގައި ނަންގަނެވިގެންވާ ކުލަތައް- ނޫ، ރަތް، ފިޔާތޮށި އަދި ކަޅުފެހިކުލަ

އަލްއަޚް މުޙައްމަދު ޝާފިޢު ބިން ޢަބްދިލްޣަފޫރު

5- ނޫކުލަ
ކީރިތި ޤުރުއާނުގައި ނަންގަނެވިފައިވާ ކުލަތަކުގެ ތެރެއިން ފަސްވަނަކުލައަކީ ނޫކުލައެވެ. ނޫކުލައިގެ ވާހަކަ އައިސްފައިވަނީ އެންމެ ފަހަރަކު ހަމަ އެންމެ އާޔަތެއްގައެވެ.
މިކުލައިންވެސް ދަލާލަތުކުރާ ކަންތައްތަކެއް ވެއެވެ.


Read more...

05 April 2014

ކީރިތި ޤުރުއާނުގައި ނަންގަނެވިގެންވާ ކުލަތައް- ފެހި ކުލަ

އަލްއަޚް މުޙައްމަދު ޝާފިޢު ބިން ޢަބްދިލްޣަފޫރު

ފެހިކުލައަކީ ކީރިތި ޤުރުއާނުގައި ނަންގަނެވިފައިވާ ކުލަތަކުގެ ތެރެއިން ހަތަރުވަނަ ކުލައެވެ. 8 އާޔަތެއްގައި 8 ފަހަރު ފެހިކުލައިގެ ވާހަކަ ބަޔާންވެފައިވެއެވެ.
ފެހިކުލަ ބައެއް ކަންކަމަށް ދަލާލަތުކުރެއެވެ.


Read more...

04 April 2014

އަހްލުއްސުންނަތި ވަލްޖަމާޢަތުގެ ޢަޤީދާ 9

އައްޝައިޚް އިސްމާޢީލް މުޙައްމަދު

އަދި ﷲ ތަޢާލާ އެދިވޮޑިގަންނަވާ ކޮންމެކަމެއް އެކަލާނގެ ކުރައްވާނެ ކަމާމެދުވެސް އަހުރެން އީމާންވަމުއެވެ. ވަޙީކުރައްވަނީ ﴿فَعَّالٌ لِمَا يُرِيدُ ﴾ [البروج: ١٦ ] މާނައީ: "އެކަލާނގެއީ އެދިވޮޑިގަންނަވާ ކޮންމެ ކަމެއް ކުރައްވާ ރަސްކަލާނގެއެވެ."

Read more...

ކީރިތި ޤުރުއާނުގައި ނަންގަނެވިގެންވާ ކުލަތައް- ކަޅު ކުލަ

އަލްއަޚް މުޙައްމަދު ޝާފިޢު ބިން ޢަބްދިލްޣަފޫރު

ކީރިތި ޤުރުއާނުގައި ނަންގަނެވިފައިވާ ކުލަތަކުގެ ތެރެއިން ތިންވަނަ ކުލައަކީ ކަޅުކުލައެވެ. ކަޅުކުލައިގެ ވާހަކަ އަށްފަހަރު ހަތް އާޔަތެއްގައި އައިސްފައިވެއެވެ.
ކަޅުކުލައިން ބައެއް ކަންތައްތަކަށް ދަލާލަތު ކުރެއެވެ. އެގޮތުން


Read more...

އަހްލުއްސުންނަތި ވަލްޖަމާޢަތުގެ ޢަޤީދާ 8

އައްޝައިޚް އިސްމާޢީލް މުޙައްމަދު

އަހުރެމެންގެ އީމާނަކީ ﷲ ތަޢާލާ ޢަރުޝި މަތީގައި ވޮޑިގެންވުމާ އެކުވެސް އެންމެހައި މަޚްލޫޤު ތަކާއިއެކު އެކަލާނގެ ވާކަމެވެ. އެންމެންގެ ޙާލުތައް ދެނެވޮޑިގެންވެއެވެ. ދައްކާ ހުރިހާ ވާހަކައެއްވެސް އައްސަވާ ވޮޑިގެން ކުރާހުރިހާ ކަމެއް ދެކެވޮޑިގެންވެއެވެ. ހުރިހާކަމެއް ތަދުބީރު ކުރައްވާކަމެވެ. ފަޤީރުންނަށް ރިޒުޤު ދެއްވައެވެ. ހަކަތަނެތް ނިކަމެތިންނަށް ބާރުދެއްވައެވެ. އެދިވޮޑިގެންވާ މީހަކަށް ރަސްކަމާ ވެރިކަން ދެއްވައެވެ.

Read more...

ކީރިތި ޤުރުއާނުގައި ނަންގަނެވިގެންވާ ކުލަތައް- ހުދު ކުލަ

އަލްއަޚް މުޙައްމަދު ޝާފިޢު ބިން ޢަބްދިލްޣަފޫރު

ހުދުކުލައަކީ ކީރިތި ޤުރުއާނުގައި ނަންގަނެވިގެންވާ ކުލަތަކުގެ ތެރެއިން ދެވަނަ ކުލައެވެ. ހުދުކުލައިގެ ވާހަކަ 12 އާޔަތެއްގައި 12 ފަހަރު އައިސްފައިވެއެވެ.

Read more...

އަހްލުއްސުންނަތި ވަލްޖަމާޢަތުގެ ޢަޤީދާ 7

އައްޝައިޚް އިސްމާޢީލް މުޙައްމަދު

އަދި ﷲ ތަޢާލާގެ ވަޙީގެ ބަސްފުޅެއްގައިވާ ހުރިހާ ޚަބަރެއްގައި ތެދުވެރިކަމާއި، ކުރައްވާ ޙުކުމްފުޅުތަކުގައި އެންމެ ފުރިހަމަ ޢަދުލާއި އިންޞާފު ވާކަމުގައި އަހުރެމެން އީމާންވަމެވެ.

Read more...

ކީރިތި ޤުރުއާނުގައި ނަންގަނެވިގެންވާ ކުލަތައް- ރީނދޫ ކުލަ

އަލްއަޚް މުޙައްމަދު ޝާފިޢު ބިން ޢަބްދިލްޣަފޫރު

1- ރީނދޫ ކުލަ
ރީނދޫކުލައަކީ ކީރިތި ޤުރުއާނުގައި ނަންގަނެވިފައިވާ ކުލަތަކުގެ ތެރެއިން ފުރަތަމަ ކުލައެވެ. މިކުލަ ފަސް އާޔަތެއްގައި ފަސްފަހަރު ނަންގަނެވިފައިވެއެވެ. އެއީ ޖަނަވާރާ ގުޅޭގޮތުން ދެފަހަރުއާއި ވަޔާގުޅޭގޮތުން އެއްފަހަރު އަދި ދަނޑުފަނގާ ބެހޭގޮތުން ދެފަހަރުއެވެ.

Read more...

އަހްލުއްސުންނަތި ވަލްޖަމާޢަތުގެ ޢަޤީދާ 6

އައްޝައިޚް އިސްމާޢިލް މުޙައްމަދު

އަދި މިދަންނަވާ ކަންތައްތަކަށްވެސް އަހުރެމެން އީމާންވަމެވެ. ﴿وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ﴾ [هود: ٦] މާނައީ: “ބިމުގައި ހިނގާ ބިނގާވާހާ އެއްޗަކަށް މާތްﷲ ރިޒުޤު ނުދެއްވާ އެއްވެސް އެއްޗެއް ނުވެއެވެ. އަދި އެތަކެތި ބިމުގައި ސާބިތުވެ އުޅޭނެ ތަނަކާއި މަރުވުމަށްފަހު ވާނޭތަނެއް އެކަލާނގެ ދެނެވޮޑިގަންނަވައެވެ. މިހުރިހާކަމެއް ބަޔާންވެގެންވާފޮތް (ލައުޙުލް މަޙްފޫޠު)ގައި ވެއެވެ.”

Read more...

ﷲ ލޯބިވެވޮޑިގަންނަވާ މީހުން

އަލްއަޚް މުޙައްމަދު ޝާފިޢު ބިން ޢަބްދިލްޣަފޫރު

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
ﷲ ތަޢާލާ އަހަރެމެން ދެކެ ލޯބިވެވޮޑިގަންނަވަނީ އަހަރެމެންގެ ކިބައިގައި ކޮންކޮން ޞިފަތަކެއް ހުރެގެން ހެއްޔެވެ؟
الإحــــســـــــان : އިޙްސާންކަން:

އިޙްސާންތެރިންނަކީ އެއީ ﷲ ސުބުޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ ދެކެދެކެހުރެ އަޅުކަންކުރާފަދައިން އެއިލާހަށް އަޅުކަންކުރާ މީހުންނެވެ. އެހެނީ އެމީހާއަށް އެއިލާހު ނުފެނުނުކަމުގައިވިޔަސް އެއިލާހު އޭނާ ދެކެދެނެވޮޑިގެންވެއެވެ. އިޙްސާންތެރިކަމަކީ އެއީ ސިއްރާއި ފާޅުގައި ﷲ ތަޢާލާ ތިބާ މުރާޤަބާކުރައްވާކަން ޤަބޫލުކުރުމެވެ. އަދި ބަސްބުނުމުގަޔާއި ޢަމަލުކުރުމުގައި އެކަމަށް ރިޢާޔަތްކުރުމެވެ. އެއީ ޢަމަލުތައް އޭގެ އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތުގައި ﷲ ގެ ވަޖުހަފުޅު އަދައިގެން އެއިލާހުގެ ރުހިވޮޑިގަތުން އެދިގެން ކުރުމެވެ. އިޙްސާންތެރިން ނުވަތަ މުޙްސިނުންދެކެ ﷲ ތަޢާލާ ލޯބިވެވޮޑިގަންނަވާކަން ކީރިތި ޤުރުއާނުގައި 5 ފަހަރު އެއިލާހު ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ. އެއީ މި ދަންނަވާ އާޔަތްތަކުގައެވެ.


Read more...