29 July 2013

ސުންނަތް

އައްޝައިޚް އަބޫބަކްރު އިބްރާހިމް ޢަލީ ރަޙިމަހުﷲ

ސުންނަތޭ ބުނެވުނު ބަހުގެ މާނައީ މަގު ނުވަތަ ގޮތެވެ. ޝަރީޢަތުގެ އިޞްޠިލާޙުގައި ސުންނަތޭ ބުނެވޭ ބަހުގެ މާނައީ ﷲ ތަޢާލާގެ އިޒުނަފުޅަށް ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަ މިއުންމަތަށް ދައްކަވާފައިވާ ރަނގަޅު ހެޔޮ މަގެވެ.

Read more...

07 July 2013

ބަދަލުވަމުން އައި ދުޢާ

މުޙައްމަދު ޝާފިޢު ބިން ޢަބްދިލްޣަފޫރު

އަހަރެން ކުޑައިރު، ހުކުރު ޚުޠުބާގައި އިމާމު ދުޢާކުރާ އަޑުއަހަމެވެ.
اللّهم انصر إخواننا في فلسطين ..!
އޭ ﷲ، ފަލަސްޠީނުގައި ތިބި އަހަރެމެންގެ އަޚުންނަށް ނަޞްރުދެއްވާނދޭވެ!
**********************Read more...

އަންހެން ފިރިހެން ވަކީން ކިޔަވައިދިނުމުގެ ދަލީލު

މުޙައްމަދު ޝާފިޢު ބިން ޢަބްދިލްޣަފޫރު

ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަގެ ޒަމާނުގައި ދިރުއުޅުއްވި އަންހެން ޞަޙާބީން ދީނުގެ ޢިލްމު އުނގެނުމަށް ވަރަށް ބޮޑު އަހަންމިއްޔަތުކަމެއް ދެއްވިއެވެ.

Read more...

لا اله الا الله محمد رسول الله ގެ މާނަ

އައްޝައިޚް އަބޫބަކްރު އިބްރާހިމް ޢަލީ

ފުރިހަމަ މުއުމިނަކަށްވެ އިސްލާމަކަށް ވެވޭނީ މި ދެ ކަލިމައިގެ މާނަ ދަސްކޮށް ހިތުގެ އަޑީން ޤަބޫލުކޮށް، ދުލުން ކިޔައި އެ ދެ ކަލިމައިން އެދެވޭ މުރާދެއް ތިމާގެ ޢަމަލުތަކުން ގެނެސް ގަނެގެންނެވެ. ވީއިރު މިދެ ކަލިމައިގެ މާނަ އެންމެން އުނގެނުން ލާޒިމުއެވެ.

Read more...

އެންމެ ބޮޑު ފާފަ

އައްޝައިޚް އަބޫބަކްރު އިބްރާޙިމް ޢަލީ ރަޙިމަހުﷲ

އެންމެ ބޮޑު ފާފައަކީ ޝިރުކުކުރުމެވެ. ﷲ ސުބްޙާނަހޫ ވަތަޢާލާގެ ރަސްކަންފުޅާއި އެހެން ފަރާތަކާއި އެއްވަރުކޮށްދީ އެއިލާހުގެ ރަސްކަންފުޅާ ބައިވެރި ކުރުމެވެ. ޚާއްސަކޮށް އަޅުކަން ކުރުމުގައި ﷲ ސުބްޙާނަހޫ ވަތަޢާލާއާ އެހެން ފަރާތަކާއި ބައިވެރި ކުރުމެވެ.

Read more...

އަޅުކަން ކުރުމުގައި ޝިރުކު ކުރުން (2)- ކުދި ޝިރުކު

އައްޝައިޚް އަބޫބަކްރު އިބްރާހިމް ޢަލީ ރަޙިމަހުﷲ

އަޅުކަން ކުރުމުގައި ޝިރުކު ކުރުމުގެ ދެވަނަ ވައްތަރަކީ ކުދި ޝިރުކު ކުރުމެވެ.

ކުދި ޝިރުކު ނުވަތަ ކުޑަ ޝިރުކު އަކީ “الرياء” އެވެ. އެބަހީ؛ ﷲ ސުބްޙާނަހޫ ވަތަޢާލާއަށް އަޅުކަން ކުރާއިރު މީހަކަށް ނުވަތަ ބަޔަކަށް ދެއްކުމަށް ނުވަތަ އިއްވުމަށް އަޅުކަން ކުރުމެވެ. ﷲ ސުބްޙާނަހޫ ވަތަޢާލާއަށް އަޅުކަން ކުރާއިރު ބަހައްޓަންވީ އިޚްލާސްތެރިކަމާއި އިޙްސާންތެރިކަން ނުބަހައްޓާ އަޅުކަން ކުރުމެވެ. އޭގެ މިސާލަކީ ތިމާ ނަމާދު ކުރާއިރު ކޮންމެވެސް މީހަކަށް ނުވަތަ ބަޔަކަށް ތިމާ ނަމާދު ކުރާކަން ދައްކަން ނަމާދު ކުރުމެވެ. އަދި ސަދަޤާތް ދޭއިރުވެސް ތިމާއީ ދީލަތި މީހެއްކަން މީހުންނަށް ދެއްކުމަށް ސަދަޤާތް ދިނުމެވެ. ނުވަތަ ތިމާ ޤުރުއާން ކިޔަވާއިރު ތިމާއީ އަޑު ރީތި މީހެއް ނަމަ މީސްތަކުން އެއަޑު އަހާނެ ކަމުގެ ފަޚުރު ހާސިލު ކުރުމުގެ ގޮތުން މީހުންނަށް އިއްވަން ޤުރުއާން ކިޔެވުމެވެ. ފަހެ މިފަދައިން އަޅުކަން ﷲ ސުބްޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ ޤަބޫލް ނުކުރައްވާނެއެވެ.


Read more...

އަޅުކަން ކުރުމުގައި ޝިރުކުކުރުން (1) ބޮޑު ޝިރުކު

އައްޝައިޚް އަބޫބަކްރު އިބްރާހިމް ޢަލީ ރަޙިމަހުﷲ

އަޅުކަން ކުރުމުގައި ޝިރުކު ކުރުންހުރީ ދެބާވަތަކަށެވެ. އެއީ:

* ބޮޑު ޝިރުކު ކުރުން

* ކުދި ޝިރުކު ކުރުން މިދެވައްތަރެވެ.

ބޮޑު ޝިރުކުއަކީ ﷲ ސުބްޙާނަހޫ ވަތަޢާލާއަށް އަޅުކަން ކުރާ ފަދައިން އެއިލާހު ފިޔަވާ އެހެން އެއްޗިއްސަށް އަޅުކަން ކުރުމެވެ. މިސާލަކަށް ކަންކަމަށް އެދި ﷲ ސުބްޙާނަހޫ ވަތަޢާލާއަށް ދުޢާ ކުރާ ފަދައިން އެހެނިހެން ތަކެއްޗަށްވެސް ދުޢާ ކުރުމެވެ. އަދި އެއިލާހުގެ ހަޟްރަތަށް ޙާއްސަކޮށް ބިރުވެތިވާން ޖެހޭ ކަންކަމުގައި އެހެނިހެން ތަކެއްޗަށް ބިރުގަތުމެވެ. އެއިލާހުގެ ހަޟްރަތަށް ލޯބިވާންވީ ފަދައިން އެހެނިހެން ތަކެއްޗައްވެސް ލޯބި ވުމެވެ. އަދި މިނޫންވެސް މިފަދަ ކަންކަމެވެ.


Read more...

ޝިރްކު

އައްޝައިޚް އަބޫބަކްރު އިބްރާހިމް ޢަލީ ރަޙިމަހުﷲ

ޝިރުކު އޭ ބުނެވޭ ބަހުގެ މާނައީ ބައިވެރިވުމެވެ. ޝަރީކަކު ބައިވެރި ކުރުމެވެ. ޝަރީޢަތުގެ އިޞްޠިލާޙުގައި ޝިރުކުކުރުމޭ ބުނެވޭ ބަހުގެ މާނައީ؛ ތައުޙީދުގެ ތިން ބައިން ކުރެ ބައެއްގައި ﷲ ސުބްޙާނަހޫ ވަތަޢާލާއާ އެހެން ފަރާތެއް ނުވަތަ ފަރާތްތަކެއް ބައިވެރި ކުރުމެވެ. ވަކިން ޚާއްސަކޮށް ތައުޙީދުލް އުލޫހިއްޔާގައި ޔަޢުނީ ﷲ ސުބްޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ އަށް އަޅުކަން ކުރުމުގައި ﷲ ސުބްޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ އާއެކު އެހެން ތަކެތި ބައިވެރި ކުރުމެވެ. ޝިރުކުކުރުމަކީ ތައުޙީދުގެ އިދިކޮޅެވެ.

Read more...

05 July 2013

ރަސޫލުﷲ صلى ﷲ عليه و سلم ގެ މައްޗަށް ޞަލަވާތްކިޔެވުމުގެ މާތްކަމާއި ޞަލަވާތް ކިޔަވާނޭ ގޮތް

އަލްއަޚް މުޙައްމަދު ޝާފިޢު ބިން ޢަބްދިލްޣަފޫރު

ޞަލަވާތް ކިޔެވުމުގެ މާތްކަން

رسول الله صلّى الله عليه وسلّم حديث ފުޅުކުރެއްވިއެވެ. “ތިމަންކަލޭގެފާނުގެ މައްޗަށް އެއްފަހަރު ޞަލަވާތްކިޔަވައިފިމީހާ ދަންނައެވެ. މާތްﷲ އޭނާގެ މައްޗަށް ދިހަފަހަރު ރަޙުމަތްލައްވާނެއެވެ.” – أخرجه مسلم.

އަދިވެސް އެކަލޭގެފާނު حديث ފުޅުކުރެއްވިއެވެ. “ތިމަންކަލޭގެފާނުގެ މަހާނަފުޅު ޢީދުކުރާތަނެއްކަމުގައި ތިޔަބައިމީހުން ނުހަދާށެވެ. އަދި ތިޔަބައިމީހުން ތިމަންކަލޭގެފާނުގެ މައްޗަށް ޞަލަވާތްކިޔަވާށެވެ. އެހެނީ ހަމަކަށަވަރުން ތިޔަބައިމީހުން ކިޔަވާޞަލަވާތް ތިމަންކަލޭގެފާނުގެ އަރިހަށް ފޯރާނެއެވެ. އެއީ ތިޔަބައިމީހުން ކޮންމެތަނެއްގައި ވީނަމަވެސްމެއެވެ.” رواه أبو داود وأحمد وصحّحه الألباني.


Read more...