25 January 2014

الرّدّة (މުރުތައްދުވުން) އަދި އޭގެ ބައިތަކާއި އޭގެ ޙުކުމްތައް

އައްޝައިޚް އަބޫބަކްރު އިބްރާހިމް ޢަލީ ރަޙިމަހުﷲ

ބަހުގެ އަޞްލަށް ބަލާއިރު الرّدّة އަކީ އެނބުރި ރުޖޫޢަވުމެވެ. އައުމެވެ. ﷲ ތަޢާލާ ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ. ﴿وَلَا تَرْتَدُّوا عَلَىٰ أَدْبَارِكُمْ﴾ [المائدة 21] މާނައީ: "ކަލޭމެން ކަލޭމެންގެ ފުރަގަހަށް އަލުންވެސް އެނބުރި ރުޖޫޢަނުވާށެވެ." މިއެވެ.

Read more...

އާޚިރަތުގައި މައިންބަފައިންނަށް ޘަވާބު ލިބެނިވި ވަޞީލަތެއް

އަލްއަޚް މުޙައްމަދު ޝާފިޢު ބިން ޢަބްދިލްޣަފޫރު

ރަނގަޅުގޮތުގައި ދަރީން ތަރުބިއްޔަތު ކޮށްފިނަމަ، މައިންބަފައިން މަރުވުމަށްފަހުގައިވެސް އެކަމުގެ ފައިދާ އެބައިމީހުންނަށް ލިބެއެވެ. އެކުދީންނަކީ ޞާލިޙް ކުދީން ކަމުގައިވާނަމަ އެކުދީން އެކުރާ ހެޔޮ ޢަމަލުތަކުގެ ޘަވާބުވެސް އެކުދީންގެ ޢަމަލުތަކުގެ އަޖުރުން އުނިވުމެއް ނެތި މައިންބަފައިންނަށްވެސް ލިބެމުންދެއެވެ. އެދެމީހުން މަރުވެފައިވީނަމަވެސް އެދެމީހުންގެ ހެޔޮކަމުގެ ތިލަފަތަށް ހެޔޮ ޢަމަލުތައް އިތުރުވަމުން ދެއެވެ.

Read more...

ޤަޟާ ޙާޖަތްކުރުމާ އެކަމުގެ އަދަބުތައް

އަލްއަޚް މުޙައްމަދު ޝާފިޢު ބިން ޢަބްދިލްޣަފޫރު

ފުރަތަމަ ކަންތައް: އިސްތިންޖާ ކުރުމާއި އިސްތިޖުމާރު ކުރުމާއި މިދެކަންތައްވެސް އޭގެން އެއްކަމުގެ ބަދަލުގައި އަނެއްކަން ކުރުމުން ފުދިގެންވުން

Read more...

19 January 2014

އަލްޖާހިލިއްޔަތު އަލްފިސްޤު – މިކަންކަމުގެ ބައިތަކާއި ޙުކުމްތަކާއި ޙަޤީޤަތް ބަޔާންކޮށްދިނުން

އައްޝައިޚް އަބޫބަކްރު އިބްރާހިމް ޢަލީ ރަޙިމަހުﷲ

އަޞްލު ލިޔުއްވީ: ޞާލިޙް ބިން ފައުޒާނުލް ފައުޒާން
ތަރުޖަމާ: އަބޫބަކުރު އިބްރާހީމް ޢަލީ (ރަހިމަހުﷲ)
އަލްޖާހިލިއްޔާ
ޖާހިލިއްޔަތަކީ އިސްލާމްދީން އައުމުގެ ކުރިން އެޙާލެއްގެ މަތީގައި ޢަރަބީން ތިބި ޙާލެވެ. އެއީ ﷲއާއި އެކަލާނގެ ރަސޫލުބޭކަލުންނާއި އަދި ދީނުގެ ޝަރުޢު ތަކާއިމެދު އެއްވެސް އެނގުމެއްނެތް ޖާހިލުކަމާއި ނަސަބާއި މެދު ފަޚުރުވެރިވުމާއި ބޮޑާކަމާއި ޖައްބާރުކަމާއި އަދި މިނޫންވެސް މިބާވަތުގެ ކަންކަމެވެ. އެއީ އެއްވެސް ޢިލްމެއް އެނގުމެއް ނެތް ނުވަތަ އެއްވެސް ޢިލްމަކާއި ތަބާވުމެއް ނެތް ޖާހިލުކަން ނިސްބަތްވެގެންވުމެވެ.


Read more...

އިސްލާމް، އީމާން އަދި އިޙްސާން

އައްޝައިޚް އަބޫބަކްރު އިބްރާހިމް ޢަލީ ރަޙިމަހުﷲ

މިފިލާޅުގައި އަޅުގަޑު ބަޔާންކުރަން ޤަސްތު ކުރަނީ އިސްލާމް ދީން އެކަންކަމުގެ މައްޗަށް ބިނާވެފައިވާ ތިން އުސޫލެވެ.

Read more...

އިސްލާމްދީނުގައި ބިދުޢައިގެ ޙުކުމް

އައްޝައިޚް އަބޫބަކްރު އިބްރާހިމް ޢަލީ ރަޙިމަހުﷲ

އިސްލާމް ދީނުގައި ބިދުޢަހެދުމަކީ ޤުރުއާނާއި ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަގެ ސުންނަތާއި އަދި އިޖްމާޢުން ސާބިތުވާ ގޮތުގައި ކަނޑައެޅިގެން ޙަރާމްކަމެކެވެ.

Read more...

ބިދުޢަ ހަދަން ދިމާވި ބައެއް ސަބަބު

އައްޝައިޚް އަބޫބަކްރު އިބްރާހިމް ޢަލީ ރަޙިމަހުﷲ

ދީނުގެ ކަންކަމުގައި ބިދުޢަހެދި މީސްތަކުން ބިދުޢަހަދާފައިވަނީ އެކިއެކި ސަބަބާހުރެއެވެ. އެކިއެކި މަޤްޞަދުގައެވެ. ބައެއް މީހުން ބިދުޢަހެދީ ސުންނަތަށް ޢަމަލުނުކުރުމުގެ ގަސްތުގައެވެ. އަނެއް ބަޔަކު ބިދުޢަހެދީ ސުންނަތް ނޭނގިގެންނެވެ. އަދި އަނެއް ބަޔަކު ބިދުޢަ ހެދީ، މަތިވެރިވެ ގަތުމުގެ އެދުމުގައެވެ.

Read more...

އަހުރެމެންގެ ޢަޤީދާ- އަހްލުއްސުންނަތި ވަލްޖަމާޢަތުގެ ޢަޤީދާ 4

އައްޝައިޚް އިސްމާޢީލް މުޙައްމަދު

ފުރަތަމަ ފަޞްލު
އަހުރެމެންގެ ޢަޤީދާ


ﷲ ސުބްޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ އަށާއި އެކަލާނގެ މަލާއިކަތުންނަށާއި އެކަލާނގެ ބާވައިލެއްވި ފޮތްތަކަށާއި ފޮނުއްވެވި ރަސޫލުންނާއި އާޚިރަތް ދުވަހަށާއި ހެޔޮމިންވަރާއި ނުބައި މިންވަރަށް އީމާންވުމެވެ.

Read more...

އަހްލުއްސުންނަތި ވަލްޖަމާޢަތުގެ ޢަޤީދާ 3

އައްޝައިޚް އިސްމާޢީލް މުޙައްމަދު

ﷲ ސުބްޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ އެކަލާނގެ ރަސޫލާ މުޙައްމަދު ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމް ފޮނުއްވެވީ އިންސީންނާއި، ޖިންނީންގެ ގާތަށް ޙައްޤު ދީނާއިގެންނެވެ. ރަޙްމަތެއް ކަމުގައެވެ. ޢަމަލުކުރާ މީހުންނަށްވާ ނަމޫނާއެއް ކަމުގައެވެ. އެމާތް ރަސޫލާ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމް ﷲގެ ޙަދީޘްފުޅުތަކާ އެސާހިބާގެ މައްޗަށް ބާވާލެއްވެވި ކީރިތި ޤުރްއާންގައި މީސްތަކުންނަށް ދުނިޔެއާއި އާޚިރަތުގައި ލާބަހުރި ހުރިހާ ކަމެއް ބަޔާން ވެގެންވެއެވެ.

Read more...

އަހްލުއްސުންނަތި ވަލްޖަމާޢަތުގެ ޢަޤީދާ 2

އައްޝައިޚް އިސްމާޢީލް މުޙައްމަދު

فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله باز حفظه اللهލިޔުއްވާފައިވާ މުޤައްދިމާ.

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى اله وصحبه وسلم أما بعد.

ފަޟީލަތުއްޝެއިޚް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް ޢުޘައިމީން، ޢަޤީދާގެ މައްޗަށް އެކުލަވާލެއްވެވި މިކުޑަކުޑަ މުހިއްމު ފޮތް ފުރިހަމައަށް ކަނުލައި އެހީމެވެ.

Read more...

އޭ ނަފްސާއެވެ! މިހާރު ފުދޭވަރު ވެއްޖެއެވެ.

މުޙައްމަދު ޝާފިޢު ބިން ޢަބްދިލްޣަފޫރު

އަހަރުތައް ފާއިތުވެގެން ދަނީއެވެ.

ދުވަސްތައް މާޒީވެ ދަނީއެވެ.

މީސްތަކުން ވަނީ ކުޅިވަރާ މަޖަލުގެ ތެރެއަށް ގެނބިފައެވެ.

މީސްތަކުން ވަނީ ފުން ނިންޖެއްގެ ތެރެއަށް ގެނބިފައެވެ.


Read more...

މައިންބަފައިންގެ އުފާވެރިކަމުގެ ވަސީލަތެއް

މުޙައްމަދު ޝާފިޢު ބިން ޢަބްދިލްޣަފޫރު

ރަނގަޅު ތަރުބިއްޔަތަކީ މައިންބަފައިންނަށް ލިބޭ މޭވާއެކެވެ. ދުނިޔެއާއި އާޚިރަތުގައިވެސްމެއެވެ. ދަރީން އެބައިމީހުންގެ މައިންބަފައިންގެ ޙައްޤުތަކަށް އިސްކަންދިނުމަކީ އިސްލާމީ ތަރުބިއްޔަތުގެ ވަރަށް މުހިއްމު ބައެކެވެ. އެއީ އެއްވެސް އުނިކަމެއް ނެތި ފުރިހަމައަށް ކޮށްދޭންޖެހޭ ކަމެކެވެ. ﷲ ތަޢާލާ އަމުރުކުރައްވާފައިވާ ފަދައިންނެވެ.

Read more...

މަރުވެފައިވާ ޖަނަވާރުގެ ހަމުން ހަދާ ކަންވާރުގެ ޠަހާރަތު

މުޙައްމަދު ޝާފިޢު ބިން ޢަބްދިލްޣަފޫރު

މަރުވެފައިވާ ޖަނަވާރުގެ ހަން ދިބާޣު ކުރެވިއްޖެނަމަ ޠާޙިރުވެއްޖެއެވެ. އަދި ބޭނުންކުރުންވެސް ހުއްދަވާނެއެވެ. އެއީ ނަބިއްޔާ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަ މި ޙަދީޘުން އެކަމަށް ދަލީލު ލިބޭތީއެވެ. ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަ ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ. «أَيُّمَا إِهَابٍ دُبِغَ فَقَدْ طَهُرَ»-رواه الترمذي برقم 1650 ومسلم برقم 366 بلفظ إذا دبغ الإهاب فقد طهر “މަރުވެފައިވާ ޖަނާވަރުގެ ހަން ދިބާޣުކުރެވިއްޖެނަމަ ހަމަކަށަވަރުން ޠާޙިރުވެއްޖެއެވެ.”

Read more...

ދަރީންގެ ޢަދާވަތްތެރިކަމުން ރައްކާތެރިވުން

މުޙައްމަދު ޝާފިޢު ބިން ޢަބްދިލްޣަފޫރު

ތަރުބިއްޔަތުގައި އިހުމާލުވުމުގެ ސަބަބުން ނުވަތަ އިސްލާމީ ތަރުބިއްޔަތާ ދުރު ތަރުބިއްޔަތެއް ކުދިންނަށް ދިނުމުގެ ސަބަބުން ކުރިމަތިވާ ނޭދެވޭ އެއްކަމަކީ ދަރީންގެ ދެކޮޅުވެރިކަމާއި ޢަދާވާތްތެރިކަމެވެ. މިކަންކަމުން ދަރީން ސަލާމަތްކުރުމަށްޓަކައި އިސްލާމީ ތަރުބިއްޔަތުގެ މަންހަޖުގެ މަތީގައި އެކުދިން ތަރުބިއްޔަތުކުރުމަކީ ވަރަށް މުހިއްމުކަމެކެވެ. ﷲ ތަޢާލާ ވަނީ އަހަރެމެންގެ ދަރީންނާމެދު ސަމާލުވުމަށް އަހަރެމެންނަށް އަންގަވާފައެވެ. އެއިލާހު ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ.

Read more...

ކާފިރުންގެ ކަންވާރު

އަލްއަޚް މުޙައްމަދު ޝާފިޢު ބިން ޢަބްދިލްޣަފޫރު

ކާފިރުންގެ ކަންވާރުގެ އަޞްލަކީ ހުއްދަވެގެންދުމެވެ. އޭގެ ނަޖިސްކަން އެނގިއްޖެއުމަށްދާންދެނެވެ. އޭރުން އެ ދޮވުމަށްފަހުގައި ނޫނީ ބޭނުންކުރުން ހުއްދައެއް ނުވާނެއެވެ. އެއީ އަބޫ ޘަޢުލަބަތުލް ޚުޝަނީ ރަޟިޔަﷲ ޢަންހުގެ ކިބައިން ރިވާވެފައިވާ މި ޙަދީޘުގެ ސަބަބުންނެވެ.

Read more...

ޢާއިލާއަށް ތަރުބިއްޔަތުގެ މުހިއްމުކަން

އަލްއަޚް މުޙައްމަދު ޝާފިޢު ބިން ޢަބްދިލްޣަފޫރު

ޢާއިލާއަކަށް ބަލާއިރު ހެޔޮލަފާ ތަރުބިއްޔަތުގެ މުހިއްމުކަން ވަރަށްބޮޑެވެ. މަންމައާއި ބައްޕަ ތަރުބިއްޔަތު ކުރުމުގެ މައްސޫލިއްޔައިގެން ތެދުވާ ތެދުވުމަކީ ﷲ ތަޢާލާގެ ރުހިވޮޑިގަތުން ލިބޭ ކަމެކެވެ. އަދި އެއީ އެދެމީހުންގެ ކޮނޑުގައި އެޅިފައިވާ ޙައްޤު އަދާކުރުމެވެ. އަދި އެންމެހާ ގޯސްކަންތައްތަކުން ކުދީން ސަލާމަތްކުރުމަށްޓަކައި ކުރެވޭ ކަމެކެވެ. ތަރުބިއްޔަތުގެ ސަބަބުން ދުނިޔެއާއި އާޚިރަތުގައިވެސް މައިންބަފައިންނަށް އުފާވެރިކަން ލިބެއެވެ.

Read more...

ކަންވާރެއް ތަޅައިގެން ދިޔުމުން އެ ބެއްދުމަށްޓަކައި ރަނާއި ރިހި ބޭނުންކުރުމުގެ ޙުކުމް

އަލްއަޚް މުޙައްމަދު ޝާފިޢު ބިން ޢަބްދިލްޣަފޫރު

ދެވަނަ ކަންތައް: ކަންވާރެއް ތަޅައިގެން ދިޔުމުން އެ ބެއްދުމަށްޓަކައި ރަނާއި ރިހި ބޭނުންކުރުމުގެ ޙުކުމް

ކަންވާރުން ތަޅައިގެން ދިޔަ ތަން ބައްދަން ރަން ބޭނުންކުރުމަކީ ކަނޑައެޅިގެން ޙަރާމް ކަމެކެވެ.

Read more...