14 January 2015

ޢަރަބި ބަސް ދަސްކުރުންޢަރަބިބަހަކީ ކީރިތި ޤުރުއާނުގެ ބަހެވެ. އެއީ އަހަރެމެންގެ މާތް ނަބިއްޔާ މުޙައްމަދު ޞައްލަﷲ އަލައިހި ވަސައްލަމަ އެބަހަކުން ވާހަކަދެއްކެވި ބަހެވެ. ﷲ ތަޢާލާގެ ފޮތާއި އަދި ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ އަލައިހި ވަސައްލަމަގެ ސުންނަތް ބަޔާންވެގެން އައި ބަހަކީ ޢަރަބި ބަހެވެ. ޝެއިޚުލް އިސްލާމް އިމާމް އިބުނު ތައިމިއްޔާ ރަޙިމަހުﷲ ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ.

"ޢަރަބި ބަސްވަނީ ދީނުގެ ތެރެއިންނެވެ. އަދި އެބަސް ދެެނެގަތުމަކީ ފަރުޟުވެގެންވާ ވާޖިބެކެވެ. ހަމަކަށަވަރުން ﷲ ތަޢާލާގެ ފޮތާއިި އަދި ސުންނަތް ދެނެގަތުމަކީ ވާޖިބެކެވެ. އެދެކަންތައްތައް ޢަރަބި ބަސް ނޭންގޭނަމަ ދެނެނުގަނެވޭނެއެވެ. ވާޖިބެއް ފުރިހަމަކުރުމަށް ކުރަންޖެހޭ ކޮންމެ ކަމަކީވެސް ވާޖިބެކެވެ."


ކޮންމެ މުސްލިމަކަށް ވެވުނު މިންވަރަކުން ޢަރަބި ބަސް ދެނެގަތުމަށް މަސައްކަތްކުރުމަކީ ކޮންމެހެން ބޭނުންވާ ކަމެކެވެ. އެއީ އަޅުކަމުގެ އެންމެހާ ކަންތައްތަކުގައި ދެމިހުރުމަށްޓަކައެވެ. އަދި އެބަސްދެނެގަތުމުން ޙަރާމް ޙަލާލްވަކިކުރުމަށާއި އަދި ﷲ ސުބުހާނާހޫ ވަތަޢާލާގެ ފޮތާއި އަދި ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ އަލައިހި ވަސައްލަމަގެ ސުންނަތުގައި ހިފަހައްޓައިގެން ހުރުމަށް ހުޅުވިގެންދާ މަގެކެވެ.

އަމީރުލް މުއުމިނީން ޢުމަރު ރަޟިޔަﷲ އަންހުވިދާޅުވެފައިވެއެވެ. ތިޔަބައިމީހުން ސުންނަތާއި އަދި ތަރިކަމުދަލުގެ ޢިލްމު އުގެނޭފަދައިން ނަޙޫ(ޢަރަބި ބަހުގެ ޤަވާއިދު) އުގެނޭށެވެ.

ވީމާ މި ބުލޮގުގެ ފަރާތުން ޢަރަބި ބަސް އުގެނުމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކަށް އެހީތެރިވުމުގެ ގޮތުން، ބައެއް ޤައުމުތަކުގައި ޢަރަބިބަސް ކިޔަވައިދިނުމަށް ބޭނުންކުރާ ޓެކްސްޓް ފޮތްތަކާއި އެނޫންވެސް ބައެއް މުހިއްމު ފޮތްތައް މިވަނީ (ﷲ ގެ ރަޙުމަތްފުޅާއެކު) ޑައުންލޯޑްކުރެވޭ ގޮތަށް ހަދާފައެވެ. އަދިވެސް ފޮތްތައް ލިބުނުވަރަކުން އިންޝާﷲ އިތުރު ކުރަމުން ގެންދާނަމެވެ.

اللُّغَةُ الْعَرَبِيَّةُ بَيْنَ يَدَيْكَ (ތިބާގެ އަތްފޯރާފަށަށް ޢަރަބިބަސް)
كِتَابُ الطَّالِبِ 1 (ދަރިވަރުގެ ފޮތް 1) 159 އެމްބީ
كِتَابُ الطَّالِبِ 2 (ދަރިވަރުގެ ފޮތް 2) 131 އެމްބީ
كِتَابُ الطَّالِبِ 3 (ދަރިވަރުގެ ފޮތް 3) 131 އެމްބީ

مَنَاهِجُ مَعْهَدِ تَعْلِيمِ اللُّغَةِ الْعَرَبِيَّةِ بِالْجَامِعَةِ الإِسْلاَمِيَّةِ بِالْمَدِيْنَةِ المُنَوَّرَةِ
(މަދީނާ އިސްލާމިކް ޔުނިވަރސިޓީގެ މަޢުހަދު ތަޢްލީމުލް ލުޣާ ޢަރަބިއްޔާގެ މަންހަޖު)

المُسْتَوَى الأَوَّل (ފުރަތަމަ މަރުޙަލާ)
1- دُرُوسُ اللُّغَةِ الْعَرَبِيَّةِ لِغَيرِ النَّاطِقِينَ بِهَا (10 އެމްބީ)
2- القِرَاءَةُ
3- التَّعْبِيْرُ
4- الكِتَابَةُ

(ފުރަތަމަ މަރުޙަލާގެ ފޮތަށް ދިވެހި ބަހުން އެހީތެރިކަން)

المُسْتَوَى الثَّانِي (ދެވަނަ މަރުޙަލާ)
1- دُرُوسُ اللُّغَةِ الْعَرَبِيَّةِ لِغَيرِ النَّاطِقِينَ بِهَا 2 (16 އެމްބީ)
2- القِرَاءَةُ 2
3- التَّعْبِيْرُ 2
4- الحَدِيْثُ 2
5- الفِقْهُ 2
6- التَّدْرِيْبَاتُ الصَّوتِي 2
7- الإِمْلاء 2
8- القِصَصُ الأَنْبِيَاء 2
المُسْتَوَى الثَّالِثُ (ތިންވަނަ މަރުޙަލާ)
1- دُرُوسُ اللُّغَةِ الْعَرَبِيَّةِ لِغَيرِ النَّاطِقِينَ بِهَا 3 (25 އެމްބީ)
2- القِرَاءَةُ 3
3- التَّعْبِيْرُ 3
4- التَّوحِيْدُ 35- الإملاء 36- الْحَدِيْثُ
7- الفِقْهُ
8- السِّيْرَة النِّبَوِيَّة
9- صُوَرُ مِنْ حَيَاةِ الصَّحَابَةِ
10- التَّجْوِيْدُ

Read more...

11 December 2014

ކުރުސި، ކީރިތި ޤުރުއާނުގެ އާޔަތްތައް ފާރުގައި އެލުވާފައި/ތަތްކޮށްފައި ބެހެއްޓުން

މުޙައްމަދު ޝާފިޢު ބިން ޢަބްދިލްޣަފޫރު

ސުވާލު: ބައެއް މުސްލިމުންގެ ގެތަކަށް ޒިޔާރަތްކުރާ އިރު، އެކި އެކި ފާރުތަކުގައި ކީރިތި ޤުރުއާނުގެ އާޔަތްތަކާއި ﷲ ތަޢާލާގެ ރިވެތި ނަންފުޅުތަކާއި އަދި އެނޫންވެސް މިފަދަ ތަކެތި ލިޔެފައިވާ ޕޯސްޓަރުތަކާއި ބޯޑުތައް ހިއްޕާފައިވާތީ ފެނެއެވެ. މިކަމާމެދު އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުގެ ޙުކުމަކީ ކޮބައިތޯއެވެ؟

Read more...

ޚިތާނުނުކުރާ މީހެއްގެ އިމާމުކަން

މުޙައްމަދު ޝާފިޢު ބިން ޢަބްދިލްޣަފޫރު

ސުވާލު: ޢުމުރުން ތިރީސް އަހަރުވުމަށްފަހުގައި ނުވަތަ އެއަށްވުރެ ޢުމުރުގެ ގޮތުން ދަށް ނުވަތަ އެއަށްވުރެ ޢުމުރުން ގިނަދުވަސްވުމަށް ފަހުގައި ފިރިހެނަކު ނުވަތަ އަންހެނަކު އިސްލާމްވެއްޖެނަމަ އެ މީހުންނަށް ޚިތާނުކުރުން ލާޒިމުވާނޭ ހެއްޔެވެ؟ އަދި ޚިތާނުނުކުރާ މީހެއްގެ އިމާމުކަން ޞައްޙަވާނޭ ހެއްޔެވެ؟

************************************************************
ޖަވާބު: އަލްޙަމްދު ލިﷲ
ހަމަކަށަވަރުން، ފިރިހެނުންނާއި އަންހެނުންވެސް ޚިތާނުކުރުމަކީ ފިޠުރަތުގެ ގެ ސުންނަތްތަކުގެ ތެރެއިންވާ ކަމެކެވެ. ޢުމުރުން ދުވަސްވުމަށްފަހުވެސް އެކަން ނުކޮށްހުރިނަމަ އޭނާގެ މައްޗަށް އެއްވެސްކަމެއް ނެތެވެ. އޭނާގެ އިމާމުކަން ދަންނައެ، ފަހެ އެކަން ޞައްޙަވެގެންވެއެވެ.

فتاوى اللجنة الدائمة5/117

Read more...

“އިސްލާމްދީން ބިނާވެގެންވަނީ ފަސްކަމެއްގެ މައްޗަށެވެ” ޙަދީޘުގެ ފައިދާތައް

މުޙައްމަދު ޝާފިޢު ބިން ޢަބްދިލްޣަފޫރު

"އިސްލާމްދީން ބިނާވެގެންވަނީ ފަސްކަމެއްގެ މައްޗަށެވެ." ޙަދީޘުގެ ފައިދާތައް
عنْ أبي عبدِ الرَّحمنِ عبدِ اللهِ بنِ عُمرَ بنِ الخطَّابِ -رَضِي اللهُ عَنْهُما- قالَ: سَمِعْتُ رسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ:)) بُنِيَ الإِسْلاَمُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، وَإِقامِ الصَّلاَةِ، وإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَحَجِّ البَيْتِ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ((. رَوَاهُ البُخَارِيُّ ومُسْلِمٌ. [رواه البخاري (8) ومسلم (16) (19).]


Read more...

ވަދާޢުގެ ޠަވާފުކުރުމުގައި ހެދޭ ގޯސްތައް

މުޙައްމަދު ޝާފިޢު ބިން ޢަބްދިލްޣަފޫރު

1- ނަޙްރުގެ ދުވަހުގައި ހިލައުކުމުގެ ކުރިން މިނާއިން މައްކާއަށް އައިސް ވަދާޢުގެ ޠަވާފުކުރުން އަދި އޭގެ ފަހުގައި މިނާއަށް އެނބުރި ގޮސް ޖަމުރާތަކަށް ހިލައުކުމަށްފަހު އެމީހުންގެ ޤައުމަށް ފުރައިގެން ދިޔުން: މިއީ ހުއްދަވެގެންވާ ކަމެއް ނޫނެވެ.

Read more...

ވަދާޢުގެ ޠަވާފުކުރުން

މުޙައްމަދު ޝާފިޢު ބިން ޢަބްދިލްޣަފޫރު

ޞަޙީޙައިންގައި އިބްނު ޢައްބާސް ރަޟިޔަﷲ ޢަންހުމާގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ. އިބްނު ޢައްބާސް ރަޟިޔަﷲ ޢަންހު ވިދާޅުވިއެވެ. أُمِرَ النَّاسُ أَنْ يَكُونَ، آخِرُ عَهْدِهِمْ بِالْبَيْتِ إِلاَّ أَنَّهُ خُفِّفَ عَنِ الْحَائِضِ‏.‏ މާނައީ: “އެބައިމީހުން މައްކާގައި ކުރާ އެންމެ ފަހު ކަމަކީ ގެފުޅުގެ ކައިރީގައި ޠަވާފުކުރުން ކަމުގައި ހެދުމަށް މީސްތަކުންނަށް އަމުރުވެވިގެންވެއެވެ. އެކަމަކު ޙައިޟުވެރިންވަނީ އެކަމުން އިސްތިސްނާވެގެންނެވެ.”

Read more...

ޖަމުރާއަށް ހިލައުކުމުގެ ތެރޭގައި ހެދޭ ގޯސްތައް

މުޙައްމަދު ޝާފިޢު ބިން ޢަބްދިލްޣަފޫރު

1- ކޮންމެ ގޮތަކުންވެސް މުދުދަލިފާއިން ހިލަ ހޮވަންޖެހޭނެ ކަމަށް އިޢުތިޤާދުކުރުން: އެހެންކަމުން އެބައިމީހުން ރޭގަނޑުގެ ވަގުތުތަކުގައި ހިލަހޮވުމަށް ޚާއްޞަ ސަމާލުކަމެއް ދެއެވެ. އެއިން ހިލަކޮޅެއް ގެއްލިއްޖެނަމަ އެކަމާ ދެރަވެ ހިތާމަކޮށް، އެބައިމީހުންގެ ރައްޓެހިން ގާތުން، މުޒުދަލިފާއިން ހޮވާފައި ހުރި ހިލައިން ހިލަ ދިނުމަށް އެދެއެވެ.

Read more...

ޖަމުރާއަށް ހިލައުކުން

މުޙައްމަދު ޝާފިޢު ބިން ޢަބްދިލްޣަފޫރު

ޖަމުރާއަށް ހިލައުކުން


ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަ ޖަމުރަތުލް ޢަޤަބާއަށް (އެއީ އެންމެ ދުރު ޖަމުރާއެވެ. ނުވަތަ މައްކާއާ އެންމެ ކައިރި ޖަމުރާއެވެ.) ހަތް ހިލަކޮޅު، ނަޙްރުގެ ދުވަހުގެ ހެނދުނުގައި އުއްކެވި ކަމަށް ޘާބިތުވެފައިވެއެވެ. އެއިން ކޮންމެ ހިލަކޮޅަކީ އަތުގެ އިނގިލިތަކުން ހިފޭވަރުގެ ކުޑަ ހިލަކޮޅެކެވެ. ނުވަތަ ސަނާމުގުފުކަކަށްވުރެ ކުޑަތަންކޮޅެއް ބޮޑު ހިލަކޮޅެކެވެ.

Read more...

ޢަރަފާތުގައި ތިބުން އަދި އެކަމުގެ ތެރޭގައި ހެދޭ ގޯސްތައް

މުޙައްމަދު ޝާފިޢު ބިން ޢަބްދިލްޣަފޫރު

ޢަރަފާތުގައި ތިބުން

ޢަރަފާތު ދުވަހު ނަބިއްޔާ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަ ނަމިރާގައި، އިރު މެދު ޖެހެންދެން މަޑުކުރައްވާ، އޭގެ ފަހުގައި ސަވާރީގައި ދަތުރުކުރައްވާ، ފައިބާވަޑައިގެން މެންދުރު ނަމާދާއި ޢަޞްރު ނަމާދު، އެއް ބަންގިއާއި ދެޤަމަތް ދެއްވައި އިސްކޮށް ޖަމުޢުކުރެއްވިކަން ޘާބިތުވެފައިވެއެވެ.


Read more...

ޞަފާ އަދި މަރުވާއަށް އެރުމާއި، އެދެތަނުގައި ދުޢާކުރުމާއި، ދެފެހިލައިޓުގެ ދެމެދުގައި ދުވުމާއި، މިކަންކަމުގެ ތެރޭގައި ހެދޭ ގޯސްތައް

މުޙައްމަދު ޝާފިޢު ބިން ޢަބްދިލްޣަފޫރު

ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަ ޞަފާ ފަރުބަދައާ ކައިރިވެވަޑައިގަތުމުން {إِنَّ الصَّفَا وَالْـمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللهِ}މިފަދައިން ވިދާޅުވިކަމަށް ޘާބިތުވެފައިވެއެވެ.

Read more...

ޠަވާފުގެ ފަހުގައި ކުރާ ސުންނަތް ދެ ރަކްޢަތް ކުރުމުގައި ހެދޭ ގޯސްތައް

މުޙައްމަދު ޝާފިޢު ބިން ޢަބްދިލްޣަފޫރު

ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަ ޠަވާފުން އަވަދިވެވަޑައިގެން، މަޤާމު އިބުރާހީމުގެ ކައިރިއަށް ވަޑައިގެން {وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى} [البقرة:125] މާނައީ: “އަދި އިބުރާހީމު ޢަލައިހިއްސަލާމު ހުންނެވިތަން އެއީ ތިޔަބައިމީހުން ނަމާދުކުރާ ތަނެއްކަމުގައި ހަދާށެވެ.”މިފަދައިން ވިދާޅުވިކަމުގައި ޘާބިތުވެފައިވެއެވެ. އަދި މަޤާމު އިބުރާހީމުގެ ފަހަތުގައި ހުއްޓިވަޑައިގެން ދެ ރަކްޢަތް ކުރެއްވިއެވެ. ފުރަތަމަ ރަކްޢަތުގައި ފާތިޙާ ސޫރަތަށްފަހު ކާފިރޫން ސޫރަތް އަދި ދެވަނަ ރަކްޢަތުގައި ފާތިޙާ ސޫރަތަށް ފަހު އިޚްލާޞް ސޫރަތް ކިޔަވާވިދާޅުވިއެވެ.

Read more...

ޠަވާފުކުރާއިރު ދުޢާކުރުމާއި އެކަމުގެ ތެރޭގައި ހެދޭ ގޯސްތައް

މުޙައްމަދު ޝާފިޢު ބިން ޢަބްދިލްޣަފޫރު

ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަ ޠަވާފުގެ ތެރޭގައި ޙަޖަރުލް އަސްވަދުގެ ކައިރިއަށް ވަޑައިގެންނެވި ކޮންމެ ފަހަރަކު އެކަލޭގެފާނު ތަކްބީރު ވިދާޅުވިކަމަށް ޘާބިތުވެފައިވެއެވެ.

Read more...

23 November 2014

ޠަވާފުކުރުން އަދި ޙަޖަރުލް އަސްވަދަށް ބޮސްދިނުމުގެ ތެރޭގައި ބައެއް ޙައްޖުވެރިންނަށް ހެދޭ ގޯސްތައް

މުޙައްމަދު ޝާފިޢު ބިން ޢަބްދިލްޣަފޫރު

ޠަވާފުކުރުން އަދި ޙަޖަރުލް އަސްވަދަށް ބޮސްދިނުން

ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަ ޠަވާފުކުރަން ފެއްޓެވީ ޙަޖަރުލް އަސްވަދުންކަން ޘާބިތުވެއެވެ. އެއީ ކަޢުބާގެ ރުކުނުލް ޔަމާނީއާ ޖެހިގެންވާ ކަނެވެ. އަދި އެކަލޭގެފާނު ހުރިހާ ފަހަރެއްގައިވެސް ޠަވާފުކުރެއްވީ ޙިޖުރުގެ ވަށައިގެންނެވެ. އަދި ޠަވާފުލް ޤުދޫމުގައި ފުރަތަމަ ތިންފަހަރު ހަލުއި ފިޔަވަޅުމަތީގައި ހިންގެވިއެވެ.


Read more...

މީޤާތުން ނިޔަތް ގަތުމުގައި ބައެއް ޙައްޖުވެރިންނަށް ހެދޭ ގޯސްތައް

މުޙައްމަދު ޝާފިޢު ބިން ޢަބްދިލްޣަފޫރު

އިބްނު ޢައްބާސް ރަޟިޔަﷲ ޢަންހުމާގެ އަރިހުން އައްޞަޙީޙައިނިގައި ރިވާވެގެންވާ ގޮތުގައި، ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަ، މަދީނާގެ އަހުލުވެރިންނަށް ޛުލް ޙުލައިފާ، ޝާމުގެ އަހުލުވެރިންނަށް އަލްޖުޙްފާ، ނަޖުދުގެ އަހުލުވެރިންނަށް ޤަރުނުލް މަނާޒިލް އަދި ޔަމަނުގެ އަހުލުވެރިންނަށް ޔަލަމްލަމް، މީޤާތުގެ ގޮތުގައި ކަނޑައެޅުއްވިއެވެ. ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަ ޙަދީޘުކުރެއްވިއެވެ. ((فَهُنَّ لَـهُنَّ وَلِـمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِ أَهْلِهِنَّ لِـمَنْ كَانَ يُرِيدُ الـحَجَّ وَالعُمْرَةَ)) [رواه البخاري ومسلم] މާނައީ: “ފަހެ އެ މީޤާތުތައް ވަނީ އެ މީޤާތުތަކުގެ އަހުލުވެރިންނަށެވެ. އަދި އެމީޤާތުތަކުގެ އަހުލުވެރީން ފިޔަވައި އެމީޤާތުތަކަށް އައި ބަޔަކަށެވެ. އެއީ ޙައްޖު އަދި ޢުމުރާ ވުމަށް ބޭނުންވާ މީހުންނަށެވެ.”

Read more...

ތަޔައްމުމުގެ ޝަރުޠުތައް އަދި ތަޔައްމުމުކުރުން ހުއްދަވާ ސަބަބުތައް

މުޙައްމަދު ޝާފިޢު ބިން ޢަބްދިލްޣަފޫރު

ފެނުގެ އިސްތިޢުމާލުކުރުމަށް ނުކުޅެދުންތެރި ވެއްޖެނަމަ ތަޔައްމުމުކުރުން ހުއްދަވެގެންވެއެވެ. ފެން ނެތުމުގެ ސަބަބުންނެވެ. ނޫނީ ބައްޔެއްގެ ސަބަބުން ނުވަތަ ފިނިގަދަވުމުގެ ސަބަބުން، ހަށިގަނޑުގައި ފެންޖައްސައިފިނަމަ ގެއްލުމެއް ލިބިދާނެކަމަށް ބިރުގަންނަނަމައެވެ. އެއީ ޢިމްރާން ބިން ޙުޞައިނުގެ ޙަދީޘުގެ ސަބަބުންނެވެ. ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަ ޙަދީޘުކުރެއްވިއެވެ. (( عَلَيْكَ بِالصَّيْدِ الطَّيِّبِ فَإِنَّهُ يَكْفِيْكَ)) [رواه البخاري برقم 244 ومسلم برقم 672]މާނައީ: “ތިބާއަށް ވަނީ ޠާހިރު ވެއްޔެވެ. ފަހެ ހަމަކަށަވަރުން އެ ތިބާއަށް ފުދެއެވެ.”

Read more...

11 September 2014

ޤަބުރުތައް ޢީދެއްގެ ގޮތުގައި ހެދުން


މުޙައްމަދު ޝާފިޢު ބިން ޢަބްދިލްޣަފޫރު

ޞާލިޙުންނާމެދު ހައްދުފަހަނައަޅައި ދިޔުމުން ރައްކާތެރިވާން އެބަޖެހެއެވެ. އެބައިމީހުންގެ ޤަބުރުތައް ﷲ ފިޔަވައި އެހެންފަރާތްތަކަށްއަޅުކަންކުރެވޭ ބުދުތައް ކަމުގައި ވެއްޖެއެވެ.

Read more...

ތަޔައްމުމުކުރުން


މުޙައްމަދު ޝާފިޢު ބިން ޢަބްދިލްޣަފޫރު
ތަޔައްމުމުކުރުން

ތަޔައްމުމުގެ ލުޣަވީ މާނަ: އެއީ ޤަޞްދުކުރުމެވެ.
ޝަރުޢުގައި ތަޔައްމުމުއަކީ ޚާއްޞަވެގެންވާ ގޮތެއްގައި، ﷲ އަށް އަޅުކަން އަދާކުރުމުގެ ގޮތުން، މޫނުގަޔާއި ދެ އަތްތިލައިގައި ޠާޙިރު ވެލީން ފުހުމެވެ.

Read more...

ސުންނަތް ހިނެއިންތައް އަދި ހިނައިގަތުން ވާޖިބުވާ މީހާގެ މައްޗަށް ބިނާވާ ޙުކުމްތައް


މުޙައްމަދު ޝާފިޢު ބިން ޢަބްދިލްޣަފޫރު

ސުންނަތްހިނެއިންތައް
ވާޖިބު ހިނެއިންތައް ބަޔާންވެހިނގައްޖެއެވެ. ސުންނަތްވެގެންވާ ނުވަތަ މުސްތަޙައްބު ވެގެންވާ ހިނެއިންތަކަކީ:

Read more...

16 August 2014

ހިނައިގަތުމުގެ ޞިފައާއި އެކަމުގެ ކައިފިއްޔަތު

މުޙައްމަދު ޝާފިޢު ބިން ޢަބްދިލްޣަފޫރު

ޖުނުބުވެރިކަމުން ހިނައިގަތުމުގައި ދެގޮތެއް ވެއެވެ. އެއީ މުސްތަޙައްބުވެގެންވާ ގޮތާއި، ފުދިގެންވާގޮތެވެ. (كيفية الإجزاء)

Read more...

09 August 2014

ވިހެއުމުގެ ކުރިން އަންނަ ފެނާއި ލޭގެ ޙުކުމް

މުޙައްމަދު ޝާފިޢު ބިން ޢަބްދިލްޣަފޫރު

ސުވާލު:ވިހެއުމުގެ ދެދުވަސް ނުވަތަ ތިންދުވަސްކުރިން މާބަނޑު އަންހެނާގެފަރުޖުން ނުކުންނަ ދިޔާތަކެތީގެ ޙުކުމަކީ ކޮބައިހެއްޔެވެ؟އެއީ ފެން ގޮތަށް ހުންނަ އެއްޗެކެވެ. ބައެއް މީހުން އެއަށް [ ماء الجنين ]އެމްނިއޮޓިކް ފުލުއިޑް އޭވެސް ކިޔައެވެ. އެ އަންނަނަމަ އޭނާއަށް ނަމާދުކޮށް ރޯދަހިފިދާނެހެއްޔެވެ؟

Read more...

ފަތުވާ: މިސްކިތުގައި އިޢުލާނުޖެހުމުގެ ޙުކުމް

މުޙައްމަދު ޝާފިޢު ބިން ޢަބްދިލްޣަފޫރު

ސުވާލު: ކުންފުންޏެއްގެ ނުވަތަ މަދަރުސާއެއްގެ ބެލުމުގެދަށުން ބާއްވާ މުބާރާތްތަކާއި ދަރުސްތަކާއި ޝަރުޢީ ފޯރަމްތަކާ ބެހޭ އިޢުލާނުތައް މިސްކިތްތަކުގައި ހިއްޕުމުގެ ޙުކުމަކީ ކޮބައިހެއްޔެވެ؟

Read more...

ހިނައިގަތުން

މުޙައްމަދު ޝާފިޢު ބިން ޢަބްދިލްޣަފޫރު

ހިނައިގަތުމުގެ ބާބު

ފުރަތަމައީ: ހިނައިގަތުމުގެ މާނައާއި، އޭގެ ޙުކުމާއި އޭގެ ދަލީލެވެ. އެއީ ޢަރަބި ބަހުގައި الغُسْلُ އެވެ. މި މަޞްދަރު ނެގިފައިވަނީ غَسَلَ- يَغْسِلُ އިންނެވެ.


Read more...

ޤަދްރު ސޫރަތުގެ ތަފްސީރު

މުޙައްމަދު ޝާފިޢު ބިން ޢަބްދިލްޣަފޫރު

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَـنِ الرَّحِيمِ
إِنَّا أَنزَلْنَـاهُ فِى لَيْلَةِ الْقَدْرِ ﴿١﴾ وَمَآ أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ ﴿٢﴾ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ ﴿٣﴾ تَنَزَّلُ الْـمَلَاـئِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمْرٍ ﴿٤﴾ سَلَامٌ هِىَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ﴿٥﴾


Read more...

ޚުއްފުގައި ފެންފުހުމުގެ މުއްދަތު ފެށޭވަޤުތِِާއި ޖަބީރާ(ބެންޑޭޖު)، ފަގުޑި އަދި ބުރުގާ މަތީގައި ފެންފުހުން

މުޙައްމަދު ޝާފިޢު ބިން ޢަބްދިލްޣަފޫރު

ޚުއްފުގައި ފެންފުހުމުގެ މުއްދަތު ފެށޭވަޤުތު
ޚުއްފުގައި ފެންފުހުމުގެ މުއްދަތު ފެށޭނީ ޚުއްފުލެއްވުމަށްފަހު ޙަދަޘްވެރިވާ (ވުޟޫގެއްލޭ) ވަޤުތުން ފެށިގެންނެވެ. މިސާލަކަށް މީހަކު ފަތިސްނަމާދަށް ވުޟޫކޮށް، ޚުއްފު ލެއްވުމަށްފަހު، އިރު އެރިފަހުން ވުޟޫގެއްލުނީއެވެ. ދެން އެއަށްފަހު ވުޟޫކުރީ މެންދުރު ނަމާދަށެވެ. ޚުއްފުގައި ފެންފުހުމުގެ މުއްދަތު ފެށޭވަޤުތަކީ ވުޟޫގެއްލުނު ވަޤުތެވެ. އެއީ އިރުއެރިފަހުންނެވެ. ބައެއްޢިލްމުވެރިން ވިދާޅުވާގޮތުގައި ޚުއްފުގައި ފެންފުހުމުގެ މުއްދަތު ގުނަންފަށާނީ ޚުއްފުގައި އެންމެފުރަތަމަ ފެންފުހޭ ވަގުތުން ފެށިގެންނެވެ. އެއީ މިބުނި މިސާލުގައިނަމަ މެންދުރުނަމާދަށް ވުޟޫކުރިވަޤުތެވެ.


Read more...

ޚުއްފުގައި ފެންފުހުމުގެ މުއްދަތާއި ފެންފުހުން ބާޠިލުވާ ކަންތައްތައް

މުޙައްމަދު ޝާފިޢު ބިން ޢަބްދިލްޣަފޫރު

ޚުއްފުގައި ފެންފުހުމުގެ މުއްދަތު
އެއީ ރަށުގައި ޤާއިވެގެން ހުންނަމީހާއަށް އަދި ނަމާދު ކުރުކުރުން ހުއްދަވެގެންނުވާ މިންވަރަށް ދަތުރުފަތުރު ކުރާ މީހާއަށް ދުވާލަކާއި ރެއެކެވެ. އަދި ނަމާދު ކުރުކުރުން ހުއްދަވެގެންވާ މިންވަރަށް ދަތުރުކުރާ މީހާއަށް ތިންދުވަހާއި ތިންރެއެވެ. އެއީ ޢަލީ ރަޟިޔަﷲ ޢަންހުގެ އަރިހުން ރިވާވެގެންވާ ޙަދީޘުގެ ސަބަބުންނެވެ. ޢަލީ ރަޟިޔަﷲ ޢަންހު ވިދާޅުވިއެވެ.


Read more...

ތިލާވަތުގެ ސަޖިދައިގެ ޙުކުމްތައް

މުޙައްމަދު ޝާފިޢު ބިން ޢަބްދިލްޣަފޫރު

1- ތިލާވަތުގެ ސަޖިދާގައި ތަކުބީރު ކިޔާނީ ކިހިނެއް ހެއްޔެވެ؟ ސަޖިދައަށް ދާއިރު އަދި ސަޖިދައިން ތެދުވާއިރު ތަކުބީރު ކިޔަން ޖެހޭނެ ހެއްޔެވެ؟ އަދި ސަލާމްދޭން ޖެހޭނެހެއްޔެވެ؟ ޖ- ތިލާވަތުގެ ސަޖިދާގައި ތަކުބީރު ކިޔާނީ ހަމައެކަނި ސަޖިދައަށް ދާއިރުއެވެ. ސަޖިދައިން ތެދުވާއިރު ތަކުބީރު ކިޔާކަށް ނުޖެހޭނެއެވެ. އަދި ސަލާމްދޭކަށްވެސް ނުޖެހޭނެއެވެ. އެހެނީ މިކަންތައްތަކުގެ ތެރެއިން ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަގެ ކިބައިން ސާބިތުވާ ހަމައެކަނި ކަމަކީ ސަޖިދައަށް ދާއިރު ﷲ އަކްބަރު ކިޔުމެވެ. ނަމާދުގަ ފިޔަވައެވެ. ނަމާދުގައި ސަޖިދައިން ތެދުވާއިރު ﷲ އަކްބަރު ކިޔުން ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަގެ ކިބައިން ޞައްޙަމަގުން ވާރިދުވެފައިވެއެވެ.

Read more...

18 July 2014

ޖިބްރީލް ޙަދީޘްގެ ފައިދާތައް

މުޙައްމަދު ޝާފިޢު ބިން ޢަބްދިލްޣަފޫރު

عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَيْضًا قَالَ: ” بَيْنَمَا نَحْنُ جُلُوسٌ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ، إذْ طَلَعَ عَلَيْنَا رَجُلٌ شَدِيدُ بَيَاضِ الثِّيَابِ، شَدِيدُ سَوَادِ الشَّعْرِ، لَا يُرَى عَلَيْهِ أَثَرُ السَّفَرِ، وَلَا يَعْرِفُهُ مِنَّا أَحَدٌ حَتَّى جَلَسَ إلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . فَأَسْنَدَ رُكْبَتَيْهِ إلَى رُكْبَتَيْهِ، وَوَضَعَ كَفَّيْهِ عَلَى فَخْذَيْهِ، وَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ أَخْبِرْنِي عَنْ الْإِسْلَامِ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ((الإِسْلَامُ أَنْ تَشْهَدَ أَنْ لَا إلَهَ إلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ، وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ، وَتَصُومَ رَمَضَانَ، وَتَحُجَّ الْبَيْتَ إنْ اسْتَطَعْت إلَيْهِ سَبِيلًا.)) قَالَ: صَدَقْت . فَعَجِبْنَا لَهُ يَسْأَلُهُ وَيُصَدِّقُهُ! قَالَ: فَأَخْبِرْنِي عَنْ الإِيمَانِ. قَالَ: ((أَنْ تُؤْمِنَ بِاللهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، وَتُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ.)) قَالَ: صَدَقْت. قَالَ: فَأَخْبِرْنِي عَنْ الإِحْسَانِ. قَالَ: ((أَنْ تَعْبُدَ اللهَ كَأَنَّك تَرَاهُ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ)). قَالَ: فَأَخْبِرْنِي عَنْ السَّاعَةِ. قَالَ: ((مَا الْـمَسْئُولُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ.)) قَالَ: فَأَخْبِرْنِي عَنْ أَمَارَاتِهَا؟ قَالَ: ((أَنْ تَلِدَ الأَمَةُ رَبَّتَهَا، وَأَنْ تَرَى الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ الْعَالَةَ رِعَاءَ الشَّاءِ يَتَطَاوَلُونَ فِي الْبُنْيَانِ.)) ثُمَّ انْطَلَقَ، فَلَبِثْنَا مَلِيًّا، ثُمَّ قَالَ: يَا عُمَرُ أَتَدْرِي مَنِ السَّائِلُ؟. قُلْتُ: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ: ((فَإِنَّهُ جِبْرِيلُ أَتَاكُمْ يُعَلِّمُكُمْ دِينَكُمْ))” [رواه مسلم]

Read more...

ޚުއްފުގައި ފެންފުހުމުގެ ކައިފިއްޔަތު

މުޙައްމަދު ޝާފިޢު ބިން ޢަބްދިލްޣަފޫރު

ތިންވަނަކަންތައް: ޚުއްފުގައި ފެންފުހުމުގެ ކައިފިއްޔަތު
ފެންފުހުން މަޝްރޫޢުވެގެންވާ ތަނަކީ ޚުއްފުގެ މައްޗެވެ. ވާޖިބުވެގެންވާ މިންވަރަކީ “ފުހެމޭ” ބުނެވޭ މިންވަރަށް ފުހުމެވެ. ޚުއްފުމަތީގައި ފެންފުހޭނެގޮތަކީ ޚުއްފުގެ މަތީގެ ބޮޑުބައިގައި ފުހުމެވެ.


Read more...

އަންހެނުން ބަންގި ގޮވައި ޤަމަތްދޭން ޖެހޭނެހެއްޔެވެ؟

އަލްއަޚް މުޙައްމަދު ޝާފިޢު ބިން ޢަބްދިލްޣަފޫރު

ސުވާލު: އަންހެނުން އެކަނބަލުންގެ ޖަމާޢަތުގައި ނުވަތަ އެކަނި ނަމާދު ކުރާއިރު ބަންގި ގޮވައި ޤަމަތްދިނުމީ އެކަނބަލުންގެ މައްޗަށް ވާ ވާޖިބެއްތޯ ނުވަތަ ނޫންތޯ އޮޅުންފިލުވައި ދެވިދާނެ ހެއްޔެވެ؟

Read more...

01 July 2014

އަނބިމީހާ ފިރިމީހާގެ ނަމުން ގޮވުން

މުޙައްމަދު ޝާފިޢު ބިން ޢަބްދިލްޣަފޫރު

ސުވާލު: ފިރިމީހާގެ ނަމުން ގޮވުމަކީ އަނބިމީހާއަށް ހުއްދަވެގެންވާ ކަމެއްތޯ ބުނެދެވިދާނެހެއްޔެވެ؟

Read more...

ރަމަޟާންމަސް އައުމުން ތަހުނިޔާ ކިޔުން

މުޙައްމަދު ޝާފިޢު ބިން ޢަބްދިލްޣަފޫރު

ސުވާލު: ރަމަޟާންމަސް ވަނުމުން (އެއްބަޔަކު އަނެއްބަޔަކަށް) ތަހުނިޔާކިޔުމަކީ ހުއްދަ ކަމެއްތޯއެވެ؟ ނޫނީ އެއީ ބިދުޢައެއް ތޯއެވެ؟

Read more...

ޚުއްފުމަތީގައި ފެންފުހުމުގެ ޝަރުޠުތައް

މުޙައްމަދު ޝާފިޢު ބިން ޢަބްދިލްޣަފޫރު

އެ ޝަރުޠުތަކަކީ
1- ޠަހާރަތުގެ މަތީގައި ޚުއްފުލުން: އެއީ މުޣީރާ ރަޟިޔަﷲ ޢަންހު ރިވާކުރެއްވި ޙަދީޘުގެ ސަބަބުންނެވެ. މުޣީރާ ރަޟިޔަﷲ ޢަންހު ވިދާޅުވިއެވެ.


Read more...

فُصُولٌ فِي الْعَقِيْدَةِ – ޢަޤީދާގެ ބައިތަކެއް ހަތަރުވަނަ ބައި

މުޙައްމަދު ޝާފިޢު ބިން ޢަބްދިލްޣަފޫރު

އިމާންކަމާއި ކުފުރަކީ ﷲ ތަޢާލާ (ވަޙީކުރައްވާ) ބާވާލައްވާފައިވާ ދެނަމާއި ދެ ޙުކުމެވެ. ދަލީލެއް އަދި ހެއްކެއް ނެތި އެއްވެސް މީހަކު ކާފިރުކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ. މިދުނިޔޭގައިވާ މީހުން ބެހިގެންވަނީ ދެބަޔަކަށެވެ. ތިންވަނަ ބައެއް ނުވެއެވެ. އެއީ މުއުމިނުންނާއި ކާފިރުންނެވެ. ﷲ ތަޢާލާ ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ. ﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ فَمِنكُمْ كَافِرٌ‌ وَمِنكُم مُّؤْمِنٌ وَاللَّـهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾‌ [التغابن٢] މާނައީ: “އެއިލާހީ ތިޔަބައިމީހުން ހެއްދެވި އިލާހެވެ. ފަހެ، ތިޔަބައިމީހުންގެ ތެރެއިން ކާފިރުން ވެއެވެ. އަދި ތިޔަބައިމީހުންގެ ތެރެއިން މުއުމިނުންވެސް ވެއެވެ. އަދި ﷲއީ، ތިޔަބައިމީހުންކުރާ ކަންތައް މޮޅަށް ބައްލަވާވޮޑިގެންވާ އިލާހެވެ.”

Read more...

16 June 2014

އެންމެ ރަނގަޅު ފުރުޞަތު

މުޙައްމަދު ޝާފިޢު ބިން ޢަބްދިލްޣަފޫރު

މާ ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ނުވެ ﷲ ސުބްޙާނަހޫ ވަތަޢާލާގެ އިޛުނަފުޅާއެކު އަޅުގަނޑުމެންނާ އެއިލާހު މާތްކުރެއްވި މައްސަރުތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ މާތް މައްސަރު ބައްދަލުކުރާނެއެވެ.
ރޭތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ މާތް ރޭ ވަނީ އެ މައްސަރުގައެވެ. ފޮތްތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ މާތް ފޮތް އުންމަތްތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ މާތް އުންމަތުގެ، ރަސޫލުންގެ ތެރެއިން އެންމެ މާތް ރަސޫލާގެ މައްޗަށް ބާވައިލެއްވުނީ އެރޭގައެވެ.


Read more...

ޚުއްފާއި ފަގުޑިއާއި ބެންޑޭޖުގެ މަތީގައި (ފެން) ފުހުން

މުޙައްމަދު ޝާފިޢު ބިން ޢަބްދިލްޣަފޫރު

الخُفُّ އަކީ ހަމުން ނުވަތަ އެފާޑުގެ އެއްޗަކުން ހަދާފައި ހުންނަ، ފަޔަށް ލައްވަން ބޭނުންކުރާ އެއްޗެކެވެ. އޭގެ ޖަމްޢުއަކީ خِفَافٌ އެވެ. ހަމުން ނޫން އެއްޗަކުން މިސާލަކަށް ވޫލުން ނުވަތަ ކޮޓަން ފަދަ އެއްޗަކުން ހަދާފައިވާ އެއްޗެއް ކަމުގައި ވިޔަސް އެއީ ފަޔަށް ލައްވަން ބޭނުންކުރާ އެއްޗެއްނަމަ އެ ބެލެވެނީ ޚުއްފުކަމުގައެވެ.

Read more...

08 June 2014

ޞާލިޙުންގެ ޤަބުރުތަކާ ޝިރުކާ ހުރި ގުޅުން

މުޙައްމަދު ޝާފިޢު ބިން ޢަބްދިލްޣަފޫރު

ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަ ޙަދީޘްކުރައްވާފައިވެއެވެ. ((إِنَّ الدُّعَاءَ هُوَ الْعِبَادَةُ)) ‌[رواه أحمد]‏. މާނައީ: “ހަމަކަށަވަރުން ދުޢާކުރުމަކީ އެއީ އަޅުކަމެވެ.” ﷲ ނޫން ފަރާތަކަށް އަޅުކަން އަނބުރާލުމަކީ ޝިރުކުކުރުމެވެ. ވަލީވެރިއަކަށް ނުވަތަ ނަބިއްޔަކަށް ނުވަތަ އެނޫންވެސް ފަރާތަކަށް ދުޢާކޮށްފި މީހަކު ﷲ ތަޢާލާއަށް ޝިރުކުކޮށްފިއެވެ. މި ޝިރުކަށް ވާޞިލުކޮށްދޭ އެންމެ ބޮޑުކަމަކީ ޞާލިހުން މަތިވެރިކުރުމުގައި ޙައްދުފަހަނައަޅައި ދިޔުމެވެ. ޞާލިޙުން ދެކެ ލޯބިވުމަކީ އެއީ ﷲ ތަޢާލާއަށް އެކަމުން ކުއްތަންވެވޭ ކަމެކެވެ. އެކަމަކު އެކަމުގައި ޙައްދުފަހަނަ އަޅާ ދިޔުމަކީ އެއީ ލޯބިވުމެއް ނޫނެވެ. ޙައްދުފަހަނަ އަޅައި ދިޔުމަކީ އެމީހުންނަށް ލިބިގެންވާ މަޤާމަށްވުރެ އެމީހުން މަތިވެރިކުރުމާއި، ﷲ ފިޔަވައި އެމީހުންގެ ކިބައިން ކަންތައްތަކަށް އެދި ދުޢާކުރުމާއި، އެމީހުންނަށް ޣައިބު އެނގޭކަމަށް ހީކުރުމާއި، ބަލާ މުޞީބާތުން ސަލާމަތްކޮށްދިނުމުގެ ބާރު އެމީހުންނަށް ލިބިގެންވާކަމަށް ޤަބޫލުކުރުމާއި، ބޭޤަރާރުވެފައިވާ މީހާގެ ދުޢާ އެފަރާތްތަކުން އިޖާބަކުރައްވާކަމަށް ޤަބޫލުކުރުމެވެ. ﷲ ތަޢާލާ ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ.

Read more...

ނަބިއްޔާ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމައަށް ނަޞްރުދިނުން

މުޙައްމަދު ޝާފިޢު ބިން ޢަބްދިލްޣަފޫރު

އޭ ﷲ ގެ މުއުމިނު އަޅާއެވެ. މި މާތް ނަބިއްޔާ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމައަށް ކިޔަމަންތެރިވާ، ތަބާވާ މީހުންގެ ތެރެއިން ވާށެވެ. ކާފިރުންނަށް ވާގިވެރިނުވާށެވެ. އަދި ކިއެއްތަ ކާފިރުންނީ ޢާލަމްތަކުގެ ވެރި ﷲ އެބަޔަކުދެކެ ކޯފާއިސްކުރައްވާފައިވާ ބައެކެވެ. އެމީހުންނާ ވައްތަރުނުވާށެވެ. ހަމަކަށަވަރުންވެސް ބަޔަކާ ވައްތަރުވެގެންފި މީހަކު ވަނީ އެމީހުންގެ ތެރެއިންނެވެ. ތިބާގެ ނަބިއްޔާ މުޙައްމަދު ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމައަށް، ތަބާވުމުންނާއި، ލޯބިވުމުންނާއި މުޝްރިކުންނާ ގުޅުންކެނޑުމުން، ނަޞްރުދޭށެވެ. ﷲ ތަޢާލާ އެއިލާހުގެ ނަބިއްޔާ މުޙައްމަދު ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމައަށް ނަޞްރުދެއްވާނެއެވެ. އަދި އެކަލޭގެފާނުގެ ބަސްފުޅު މަތިވެރިކުރައްވާނެއެވެ. މުޝްރިކުން ނުރުހުނުކަމުގައިވިޔަސް މެއެވެ. މުނާފިޤުން ނުރުހުނު ކަމުގައިވިޔަސް މެއެވެ. ﷲ ތަޢާލާ ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ. ﴿وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾ [آل عمران، الآية: 85] މާނައީ: “އަދި ދީނެއްކަމުގައި އިސްލާމްދީން ނޫން ދީނެއް އެދޭމީހާ (ދަންނާށެވެ!) ފަހެ، އޭނާގެ ކިބައިން އެކަން ޤަބޫލުނުވެވޭ ހުއްޓެވެ. އަދި އާޚިރަތުގައި އޭނާ ވާނީ ގެއްލިހަލާކުވެގެންވާ މީހުންގެ ތެރެއިންނެވެ.”

Read more...

فُصُولٌ فِي الْعَقِيْدَةِ – ޢަޤީދާގެ ބައިތަކެއް (ތިންވަނަ ބައި)

މުޙައްމަދު ޝާފިޢު ޢަބްދުލްޣަފޫރު

ﷲ ގެ ޙައްޤު: އެއީ ހުރިހާ ބާވަތެއްގެ އަޅުކަންކުރުމުގައިވެސް ﷲ ސުބްޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ އެއްކައުވަންތަކުރުމެވެ. ﷲ ސުބްޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ. ﴿وَإِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ﴾ [البقرة: ١٦٣] މާނައީ: “އަދި ތިޔަބައިމީހުންގެ އިލާހީ، އެއްކައުވަންތަ އިލާހެވެ. އެއިލާހު މެނުވީ ޙައްޤުވެގެން އަޅުކަންވެވޭ އިލާހަކު ނުވެއެވެ. އެއީ ރަޙްމާންވަންތަ ރަޙީމުވަންތަ އިލާހެވެ.” އަދި ހަށިގަނޑާއި ދުލާއި ހިތުގެ ޢަމަލު ކުރުމުގައިވެސް އެއިލާހާ އެހެން އެއްވެސް ފަރާތަކާ ޝަރީކު ނުކުރުމެވެ. ﷲ ސުބްޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ ވަޙީކުރެއްވިއެވެ. ﴿وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا﴾ [النساء: ٣٦] މާނައީ: “ތިޔަބައިމީހުން، ﷲ އަށް އަޅުކަންކުރާށެވެ. އަދި، އެއިލާހާ އެއްވެސް އެއްޗެއް ބައިވެރިނުކުރާހުށިކަމެވެ.”

Read more...

ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަގެ ރިސާލަތަކީ ނިޢުމަތެއް

މުޙައްމަދު ޝާފިޢު ބިން ޢަބްދިލްޣަފޫރު

އަދި ﷲ ތަޢާލާ ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ. يَا أَهْلَ الْكِتابِ قَدْ جاءَكُمْ رَسُولُنا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيرًا مِمَّا كُنْتُمْ تُخْفُونَ مِنَ الْكِتابِ وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ قَدْ جاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتابٌ مُبِينٌ (15) يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوانَهُ سُبُلَ السَّلامِ وَيُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُماتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلى صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ (16) [المائدة، الآيتان: 15، 16] މާނައީ: “އޭ ފޮތުގެ އަހުލުވެރިންނޭވެ! ފޮތުން ތިޔަބައިމީހުން ވަންހަނާކޮށް އުޅުނު ކަންތަކުގެ ތެރެއިން ގިނަ ކަންތައްތަކެއް ތިޔަބައިމީހުންނަށް ބަޔާންކޮށްދެއްވާ އަދި (އޭގެ) ގިނަ ކަންތައްތައް ޢަފޫކުރައްވާ ޙާލު، ހަމަކަށަވަރުން، ތިމަންއިލާހުގެ ރަސޫލާ ތިޔަބައިމީހުންގެ ގާތަށް ވަޑައިގެންފިއެވެ. ހަމަކަށަވަރުން، ﷲ ގެ ޙަޟްރަތުން ނޫރަކާއި، ބަޔާންކުރަނިވި ފޮތެއް، ތިޔަބައިމީހުންގެ ގާތަށް އަތުވެއްޖެއެވެ. (15) ﷲ އެއިލާހު ރުއްސަވާ މަގަށް ތަބާވީ މީހަކަށް ސަލާމަތުގެ މަގަށް އެފޮތުން މަގުދައްކަވަތެވެ. އަދި އެކަލާނގެ އިޛުނަފުޅުން އަނދިރިކަމުގެ ތެރެއިން އަލިކަމުގެ ތެރެޔަށް އެއުރެން ނެރުއްވަތެވެ. އަދި ސީދާވެގެންވާ ތެދުމަގަކަށް އެއުރެންނަށް މަގުދައްކަވަތެވެ.”(16)

Read more...

ނިޔަތުގެ ޙަދީޘްގެ ފައިދާތައް

މުޙައްމަދު ޝާފިޢު ބިން ޢަބްދިލްޣަފޫރު

الحمد لله وكفي، وصلى الله وسلم على نبيه المصطفي، وعلى آله وأصحابه أهل البر والوفا ، أما بعد:

عن أميرِ المؤمنينَ أبي حفصٍ عمرَ بنِ الخطَّابِ رَضِي اللهُ عَنْهُ قالَ: سَمِعْتُ رسولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقولُ: « إِنَّمَا الأَعْمَالُ بالنِّيَّاتِ وإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ ما نَوَى، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلى اللهِ وَرَسُولِهِ، وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا أَو امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ». رواه إماما المحدثين : أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بَرْدِزْبَه البخاري، وأبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري في صحيحيهما اللذين هما أصح الكتب المصنفة [صحيح البخاري (1) وفي مواضع أخرى ، ومسلم (1907) (155).]


Read more...