02 January 2013

ތައުޙީދުގެ ބައިތައް ކުރުގޮތަކަށް

އަލްއަޚް އަޙްމަދު މިޙްސަން މުޙައްމަދު

1- ތައުޙީދުއް ރުބޫބިއްޔާ: ﷲ ތަޢާލާ އަކީ ހުރިހާ އެއްޗެއްގެ ރައްބުވަންތަ އިލާހުކަމަށް އިޤުރާރު ވުމެވެ. އަދި އެންމެހާ ތަކެއްޗެއް ޚަލްޤު ކުރައްވާ އެތަކެއްޗަށް ރިޒުޤުދެއްވާ އެތަކެތި އެއިލާހަކަށް މިލްކުވެވޮޑިގެންވާ އިލާހުކަމަށް އިޤުރާރުވުމެވެ.

Read more...