27 February 2013

ނިޔަތް އިޚްލާސްތެރި ކުރުން

އަލްއަޚް އަޙްމަދު މިޙްޞަން މުޙައްމަދު

އަޅުގަނޑުމެން މިދުނިޔޭގައި ވޭތުކުރަމުން މިދާ ދުވަސްތަކުގައި ކުރާ ކޮންމެ ޢަމަލެއްވެސް ﷲ ތަޢާލާ ޤަބޫލުކުރެއްވުމުގެ ދެ ޝަރުތެއް ވެއެވެ. އެއީ ކުރާ ޢަމަލުގައި އިޚްލާސްތެރިވުމާއި އެ ޢަމަލަކީ ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމްގެ ސުންނަތާއި އެއްގޮތަށް ކުރެވޭ ޢަމަލެއްކަމުގައިވުމެވެ. މިގޮތުން ބަލާއިރު ނިޔަތް އިޚްލާސްތެރި ކުރުމަކީ ކުރާޢަމަލުގައި އިޚްލާސްތެރިވުމުގެ ތެރެއިންވާ ކަމެކެވެ.

Read more...

05 February 2013

ފަސްކަމެއްގައި މެނުވީ އަވަސްވުން ވަނީ ޝައިޠާނާގެ ފަރާތުންނެވެ

ތަރުޖަމާ:މުޙައްމަދު ޝާފިޢު ބިން ޢަބްދިލްޣަފޫރު

قَالَ حَاتِمُ كاَنَ يُقَالُ العَجَلَةُ مِنَ الشَّيطَانِ إِلاَّ فِي خَمْسٍ
ޙާތިމް ވިދާޅުވިއެވެ. ފަސްކަމެއްގައި މެނުވީ އަވަސްވުން ވަނީ ޝައިޠާނާގެ ފަރާތުންނޭ ބުނެވެއެވެ.Read more...