09 December 2013

ރަނާއި ރިހީގެ ކަންވާރު އަދި އެނޫންވެސް ކަންވާރު ޠަހާރަތުގައި ބޭނުންކުރުމުގެ ޙުކުމް

އަލްއަޚް މުޙައްމަދު ޝާފިޢު ބިން ޢަބްދިލްޣަފޫރު

ކަންވާރު: އެއީ ފެނާއި އަދިވެސް އެފަދަ ތަކެތި އެޅުމަށްޓަކައި ބޭނުންކުރާ އެއްޗެކެވެ. ދަގަނޑުން ނުވަތަ އެނޫންވެސް މާއްދާއަކުން އޭތި ހަދާފައިވީނަމަވެސް މެއެވެ. ކަންވާރާމެދު (އަޞްލު) އޮންނަ ގޮތަކީ އެއީ ހުއްދައެއްޗެކެވެ. އޭގެ ދަލީލަކީ ﷲ ތަޢާލާގެ މި ބަސްފުޅެވެ.

{هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا} [البقرة: 29].

“އެއިލާހީ ތިޔަބައިމީހުންނަށްޓަކައި ދުނިޔޭގައި ވާހާ ތަކެއްޗެއް ހެއްދެވި އިލާހެވެ”


Read more...

އަހްލުއްސުންނަތި ވަލްޖަމާޢަތުގެ ޢަޤީދާ 1

އައްޝައިޚް އިސްމާޢިލް މުޙައްމަދު

بسم الله الحمن الرحيم

نحمده ونصلي على رسول الكريم وبعد.

ފަޟީލަތުއް ޝައިޚް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް ޢުޘައިމީން އެކުލަވާފައިވާ “عقيدة أهل السنة والجماعة”މިފޮތުގެ ދިވެހި ތަރުޖަމާ، ވިދާޅުވާ ބޭފުޅުންނަށް ހުށަހަޅާ ލަމެވެ. މުޞައްނިފު މިފޮތުގައި ޙަދީޘް ޖިބްރީލުގައި އެކުލެވިގެންވާ، އީމާންކަމުގެ ރުކުންތައް ޝަރަޙަ ކުރައްވައި ބަޔާންކުރައްވާ ފައިވެއެވެ. އެއާއެކު ޢަޤީދާ އާއި ގުޅޭ ގިނަ މަސްއަލަތައް ޘާބިތު ކުރައްވައި ލިޔުއްވާފައިވެއެވެ. ފޮތުގެ ޢިބާރާތްތައް އެކުލަވާފައިވަނީ ޢާއްމުންނަށް ވިސްނުމަށް ފަސޭހަ ގޮތެއްގެ މަތިންނެވެ. ﷲ ތަޢާލާ، މިފޮތް އެކަލާނގެ އަޅުތަކުންނަށް ތެދުމަގު ދެއްކެވުމަށްވާ ޛަރީޢާ އެއްކަމުގައިލައްވަވާށިއެވެ.


Read more...

މުޖްތަމަޢުގެ ލޯބި ލިބުން

އަލްއަޚް މުޙައްމަދު ޝާފިޢު ބިން ޢަބްދިލްޣަފޫރު

ފަރުދުންނާ ގުޅޭގޮތުން ތަރުބިއްޔާގެ މުހިއްމުކަން ވަޒަންކުރެވޭ އަނެއް ބަހާ އަކީ މުޖްތަމަޢެވެ. އޭގެ ސަބަބުން މުޖްތަމަޢުގެ ލޯތްބާ ޤަދަރު ލިބިގެންދެއެވެ. އެހެނީ އިސްލާމީ ތަރުބިއްޔަތުގެ މަތީގައި ތަރުބިއްޔަތު ވާ މީހާ އެ ޙާޞިލްކުރަނީ ﷲ ތަޢާލާގެ އޭނާއަށް ލިބުމަށް މިންވަރުކުރައްވާފައިވާ ހެޔޮކަމުގެ ތެރެއިން ވަރަށް ބޮޑު މިންވަރެކެވެ.

Read more...

03 December 2013

އަޅުގަނޑު ހައިރާންވަނީ ތިބޭފުޅުން ހައިރާންނުވާތީއެވެ.

އައްޝައިޚް މުޙައްމަދު ޝަމްޢޫން

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ. وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِيْنَ. نَبِيِّنَا وَحَبِيْبِنَا وَقُدْوَتِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الِّدْينِ. أَمَّا بَعْدُ

ޖޯރޖް އަކީ އުމުރުން 50 އަހަރު ވެފައިވާ ދުޅަހެޔޮ ޞިއްޙަތެއްގެ ވެރިއެކެވެ. އޭނައަކީ ދެއަންހެންކުދިންނާއި ފިރިހެން ކުއްޖެއްގެ ބައްޕައެކެވެ. އޭނާގެ މި ކުޑަކުޑަ އާއިލާ ދިރިއުޅެމުން ގެންދަނީ އެމެރިކާގެ ވޮޝިންޓަނުގައެވެ.


Read more...

02 December 2013

ޢިބްރަތް ޙާޞިލުކުރަމާތޯއެވެ!

އައްޝައިޚް މުޙައްމަދު ޝަމްޢޫން

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ. وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِيْنَ. نَبِيِّنَا وَحَبِيْبِنَا وَقُدْوَتِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الِّدْينِ. أَمَّا بَعْدُ
ޢިމްރާން ބިން ޙިއްޠާނަކީ ޞަޙާބީންނާއި ބައްދަލުވުމުގެ ނިޢުމަތް ﷲތަޢާލާ ދެއްވި މީހުންގެ ތެރެއިން މީހެކެވެ. އޭނާ ވަނީ ޢާއިޝާ، އަބޫމޫސަލްޢަޝްޢަރީ އަދި އިބްނު ޢައްބާސް (رضي الله عنهم)ގެ ކިބައިން ރިވާކޮށްފައެވެ. އަދި އޭނާގެ ކިބައިން އިބްނު ސީރީން، ޤަތާދާ އަދި ޔަޙްޔާ ބިން އަބީކަޘީރު (رحمهم الله) ފަދަ މަޝްހޫރު ބޭކަލުންވަނީ ރިވާކުރައްވާފައެވެ. އަލްއިމާމުލް ބުޚާރީ ރަޙިމަހުﷲވެސް، އެކަލޭގެފާނުގެ ޞަޙީޙުގައި އޭނާގެ ކިބައިން ޙަދީޘްތަކެއް ރިވާކުރައްވާފައިވެއެވެ.


Read more...

01 December 2013

ނަފްސު މުޙާސަބާކުރަމާ ހިންގަވާށެވެ.

އައްޝައިޚް މުޙައްމަދު ޝަމްޢޫނު

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ. وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِيْنَ. نَبِيِّنَا وَحَبِيْبِنَا وَقُدْوَتِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الِّدْينِ. أَمَّا بَعْدُ

ދުވަސްތައް މިހިރަ ފާއިތުވަނީއެވެ. އެކިމީހުންގެ އަޖަލުތައް އައިސް އެބައިމީހުންނާއި ބައްދަލުކުރަނީއެވެ. އެތައްހާސް ބައެއްގެ މައްޗަށް ކަށުނަމާދު ނުކުރެވޭ ދުވަހަކަށް އިރުއަރައި ނުއޮއްސެއެވެ. މަންމަގެ އުގުން ކަށްވަޅަށް މީސްތަކުން ދަތުރު ކުރަނީއެވެ. ދުނިޔަވީ ލައްޒަތުތަކާއި މަލައްޒާތުތަކަށް އެބައިމީހުން އަލްވަދާއު ކިޔަނީއެވެ. 40 އަހަރުވުމުން ތައުބާވުމަށް ޢަޒުމްކޮށްގެން، ޣާފިލުކަމުގެ ނިދިން ނިދާފައި ތިއްބާ ނަރަކައިގެން އަނދަވަޅުތަކުގެ ތެރެއިން އަނދަވަޅަކަށް ދާންޖެހެނީއެވެ. ނަމަވެސް މިއިން ޢިބްރަތް ޙާޞިލްކޮށް، އަމިއްލަ ނަފްސު މުހާސަބާކޮށް ތައުބާވުމަށް އަވަސްވެގަންނަނީ ފަހެ ކޮންބައެއްތޯއެވެ؟


Read more...

މުސްލިމުންގެ ހައިބަތު

އައްޝައިޚް މުޙައްމަދު ޝަމްޢޫން

މުސްލިމުން އެއްޚިލާފަތެއްގެ ދަށުގައި އުޅުނު ދުވަސްވަރެވެ. މުސްލިމުންގެ ޚަލީފާ މުޢުތަޞިމް އާދައިގެ މަތިން އޭނާގެ މަޖިލީހުގައި، މުސްތަޝާރުންނާއި ވާހަކަ ދައްކަވަން ހުންނެވި ވަގުތެކެވެ. ކުއްލިއަކަށް މަޖިލީހުގައި ތިބި އެންމެންގެ ލޯތައް ހުއްޓުނީ އޭޝިޔާއިން އައި މީހަކާ ދިމާލަށެވެ. ޚަލީފާއަށް ސަލާމްގޮވުމަށްފަހު، އޭނާ ބުންޏެވެ. ” އޭ މުއުމިނުންގެ އަމީރެވެ. އަޅުގަނޑު މި އައީ ޢައްމޫރިއްޔާއިންނެވެ.

Read more...