11 September 2014

ޤަބުރުތައް ޢީދެއްގެ ގޮތުގައި ހެދުން


މުޙައްމަދު ޝާފިޢު ބިން ޢަބްދިލްޣަފޫރު

ޞާލިޙުންނާމެދު ހައްދުފަހަނައަޅައި ދިޔުމުން ރައްކާތެރިވާން އެބަޖެހެއެވެ. އެބައިމީހުންގެ ޤަބުރުތައް ﷲ ފިޔަވައި އެހެންފަރާތްތަކަށްއަޅުކަންކުރެވޭ ބުދުތައް ކަމުގައި ވެއްޖެއެވެ.

Read more...

ތަޔައްމުމުކުރުން


މުޙައްމަދު ޝާފިޢު ބިން ޢަބްދިލްޣަފޫރު
ތަޔައްމުމުކުރުން

ތަޔައްމުމުގެ ލުޣަވީ މާނަ: އެއީ ޤަޞްދުކުރުމެވެ.
ޝަރުޢުގައި ތަޔައްމުމުއަކީ ޚާއްޞަވެގެންވާ ގޮތެއްގައި، ﷲ އަށް އަޅުކަން އަދާކުރުމުގެ ގޮތުން، މޫނުގަޔާއި ދެ އަތްތިލައިގައި ޠާޙިރު ވެލީން ފުހުމެވެ.

Read more...

ސުންނަތް ހިނެއިންތައް އަދި ހިނައިގަތުން ވާޖިބުވާ މީހާގެ މައްޗަށް ބިނާވާ ޙުކުމްތައް


މުޙައްމަދު ޝާފިޢު ބިން ޢަބްދިލްޣަފޫރު

ސުންނަތްހިނެއިންތައް
ވާޖިބު ހިނެއިންތައް ބަޔާންވެހިނގައްޖެއެވެ. ސުންނަތްވެގެންވާ ނުވަތަ މުސްތަޙައްބު ވެގެންވާ ހިނެއިންތަކަކީ:

Read more...