31 August 2011

މުއުމިނުންނަށް ވާގިވެރިވުމުގެ ވަންނިތައް

އައްޝައިޚް ޢަބްދުﷲ ބިން މުޙައްމަދު އިބްރާހިމް
އަލް އިމާމް އިބްނުލްޤައްޔިމް ލިއުއްވާފައި ވެއެވެ." މުއުމިނުން އެއްބަޔަކު އަނެއްބަޔަކާއި މުޥާސާތު ކުރުން (އެހީތެރިވުން) ހުރީ ތަފާތު ވައްތަރުތަކަށެވެ. މުދަލުން އެހީވުމެވެ. ޖާހުން އެހީވުމެވެ. ހަށިގަނޑާއި ޚިދްމަތް ކުރުމުން އެހީތެރިކަން ދިނުމެވެ. ނަޞީޙަތާއި އިރުޝާދުން އެހީތެރިވުމެވެ. ހެޔޮދުޢާ އާއި އޭނާގެ ފާފަފުއްސެވުމަށް އެދި ﷲ ގެ ޙަޟްރަތުގައި ދެންނެވުމެވެ.
އަދި އޭނާގެ ހިތާމަޔާއި އުދާސް ތަކުގައި ބައިވެރި ވުމެވެ. މިހުރިހާ އެހީތެރިކަމެއް ބިނާވެފައި އޮންނާނީ އެމީހެއްގެ އީމާންކަން ހުރި މިންވަރަކާއި ގިނަ މަދު މިނެއްގެ މައްޗަށް މިނެކިރޭ ގޮތަށެވެ. ފަހެ އީމާންކަން ނިކަމެތިވީވަރަކުން އެހީތެރިކަން ނިކަމެތިވެ ހީނަރުވާނެއެވެ. ވަރުގަދަވާ ވަރަކަށް ގަދަވެ ބަދަހިވާނެއެވެ. ސަލާމާއި ޞަލަޥާތް ލެއްވި މާތްރަސޫލާއަކީ މިބުނެވިދިޔަ ހުރިހާ ގޮތަކުންވެސް މީސްތަކުންކުރެ އެމީހެއްގެ އެކުވެރީންނަށް އެންމެ އެހީތެރި ބޭފުޅާއެވެ. އެކަލޭގެފާނުގެ އަޞްޙާބުންގެ ތެރޭގައިވެސް މުޥާސާތު ބިނާވާނީ އެއިގެތެރެއިން ކޮންމެ ބޭކަލެއްގެވެސް އެކަލޭގެފާނާއި ތަބަޢަވުމުގައި ހުރި ފުރިހަމަ ކަމެއްގެމައްޗަށެވެ.

މިހިސާބަށް ލިޔުއްވުމަށްފަހު ދެން އިބުނުލް ޤައްޔިމް ލިޔުއްވާފައި ވަނީ ތާބިޢީންގެފަހުން ވަޑައިގެންނެވި ޒާހިދު ކަމަށް އިސްލާމީ ތާރީޚްގައި ފަވައިލެވިފައިވާ ބިޝްރުލް ޙާފީގެ ޙާދިޘާ އެކެވެ. ލިޔުއްވާފައި ވެއެވެ." އެއްފަހަރަކު ވަރަށް ފިނިގަދަ ރެއަކު ބިޝްރުލްޙާފީގެ ކައިރިއަށް ބަޔަކަށް ދެވުނެވެ. އޭރު އެކަލޭގެފާނު ހުންނެވީ ޤަމީހެއްނެތި ހުސްގަޔާ ހަދައިލުމުގެ ސަބަބުން ފިނިކަމުން ތުރުތުރު އަޅައަޅައެވެ. އެވަޤުތު އެމީހުން ދެންނެވިއެވެ. އޭ އަބޫ ނަސްރެވެ! ތީ ކޮން ވަޑާމެއްހެއްޔެވެ؟؟ އެހިނދު ބިޝްރު ވިދާޅުވިއެވެ." ފަޤީރުންގެ ޙާލާއި އެމީހުންނަށް ފިނިވާނެވަރު ތިމަންނާ ހިތަށްއެރީއެވެ. އަދި ތިމަން އަތަކު އެމީހުންނަށް ހީފިލުވާލުމަށް އެހީތެރިވެދޭފަދަ އެއްޗެއްވެސް ނުމެނެތްމެއެވެ. އެހެންވެ އެމީހުންގެ އިޙްސާސްތަކުގައި ބައިވެރިވެ، ޙިއްސާވެލެވޭތޯ މިހެން ހުރެލީއެވެ"

Blog Widget by LinkWithin

No comments:

Post a Comment