25 August 2011

އަށާރަ އަހަރު ބޮޑުމީހަކަށްވާ އުމުރުކަމުގައި ބެލުމަކީ ''ޤައުމީ'' ކަމެކެވެ

ލިޔުނީ: އަލްއަޚް ޖޯސެފް
އަހަރެން މި މަޢުލޫއަށް ލިޔެލަން ގަސްތުކުރީ ކުޑަކުދިންގެ ވާހަކަ ، ކައިވެނި ކުރެވޭނެ އުމުރުގެ ވާހަކަ މާ ފޯރިއެއްގައި ދައްކަމުން ގެންދާތީ މިކަން ދުނިޔައިގައި ހިނގަމުންދާ
ގޮތުގެ މައްޗަށް އަލިއަޅުވާލުމަށްޓަކައެވެ.

ދީނީގޮތުންނާއި ޖިސްމާނީގޮތުން ( ބައިލޮޖިކަލް ގޮތުން) ކުޑަކުއްޖެއްގެ އުމުރުން ބޮޑުމީހެއްގެ އުމުރަށް ބަދަލުވުން
ދީނީގޮތުން ބޮޑެތިމީހުން ކަމުގައި ބަލައިގަންނަނީ ބާލިޣު ވުމުން ނުވަތަ ހައިލު ވުމުންނެވެ. މިއީ އިސްލާމް ދީން އައުމުގެ ކުރިން ޔާހޫދީ ދީނާއި ނަސޯރާދީނުގައިވެސް މިކަން ބަލަމުން އައި ގޮތެވެ. އަދިއަދަށް ދާންދެންވެސް މިކަން މި ދީންތަކުގައި ބަލަނީ މި ހެންނެވެ.

ދެންއޮތީ ޖިސްމާނީ ގޮތުން ( ބައިލޮޖިކަލް ގޮތުން ) ކުދިން ބޮޑެތިމީހުންނަށް ވާ ގޮތެވެ. އަންހެން ކުދިން އުމުރުން 10 އަހަރާއި 16 އަހަރާއި ދެމެދު ހައިލުވެއެވެ. އިނގިރޭސި ވިލާތުގައި އާއްމުގޮތެއްގައި ކުދިން ހައިލުވާ އުމުރަކީ އުމުރުން 13 އަހަރެވެ. ނުވަތަ 12 އަހަރެވެ. ހައިލުވުމުގެ ހަތަރު އަހަރު ކުރިން ރިލީޒިން ހޯމޯންއޭ ކިޔާ މާއްދާއެއް އުފައްދަން ފަށައެވެ. ޕިޗިއުޓަރީ އާއި ހައިޕޯތެލަމަސް ގުޅިފައިވާ ލޭހޮޅިތަކުން މި މާއްދާ ހަރަކާތް ކުރުވައެވެ. މިކަމުގެ ސަބަބުން އިތުރު އެހެން މާއްދާތައް އުފެދެން މެދުވެރިވެއެވެ. މި ގޮތުން އުފެދޭ އެއްމާއްދާއަކީ ކުއްޖާ ހެދި ބޮޑުވުމަށް އެހީތެރިވެދޭ މާއްދާއެކެވެ. ހައިލު ވުމުގެ ހަތަރު އަހަރު ކުރިން ކުއްޖާ އުފެދި ބޮޑުވުމަށް ބޮޑެތި ތަފާތުތަކެއްއާދެއެވެ. އަދި ފުރަތަމަ ދެ އަހަރުގައި އުފެދި ބޮޑުވަމުން . އެއަށްފަހު ހައިލުވުމާއި އެކު ކުއްޖާ އުފެދި ބޮޑުވުން ލަސްވެއެވެ. އުމުރުން 12 ވަރަކަށް އައުމާއި އެކު ރިލީޒިން ހޯމޯންސް ގެ އެހެން މާއްދާތައް އުފެދެންފަށައެވެ. މި މާއްދާއަށް ކިޔަނީ "ގޮނޮޓޮޑްރޮފިން ރިލީޒިން ހޯމޯން" އެވެ. މި މާއްދާއަކީ އަންހެނުންގެ ޖިންސީ އެދުންވެރިކަމާއި ގުޅިފައިވާ މާއްދާއެކެވެ. މިހާ ހިސާބުން އަންހެން ކުއްޖަކަށް ނަމަ ބޮޑެތިމީހުންނަށް ކުރެވޭ އިހްސާސްތައް ކުރަންފަށައެވެ.

ޤައުމުތަކުގައި އުމުރުން ބޮޑެތިމީހުންނަށް ބަލާ އުމުރު
ހޮލަންޑް ގެ ޤާނޫނު ބުނާގޮތުން ބޮޑެތިމީހުން ކަމުގައި ބަލަނީ އުމުރުން 12 އަހަރު ވުމުންނެވެ. އެހެން ކަމުން އުމުރުން 12 އަހަރުގެ ސިލްވިޔާ އޭނާގެ 30 އަހަރުގެ ބޯއީފްރެންޑް އަލްބާޓޯ އާއި އެކު ޖިންސީ ގުޅުން ހިންގުމަކީ އެ ޤައުމުގައި ޤާނޫނީ ގޮތުން މައްސަލައެއްނޫނެވެ.

އިޓަލީ ވިލާތުގެ ޤާނޫނު ބުނާގޮތުން 14 އަހަރު ވުމުން ބޮޑުމީހެއްކަމުގައި ބެލެވެއެވެ.އ އަދި އެ އުމުރު ކުދިންގެ ބޯއިފްރެންޑް އާއި އެކު ޖިންސީ ގުޅުން ހިންގިދާނެއެވެ. ފަރަންސޭސި ވިލާތުގައި 15 އަހަރު ވުމުން ބޮޑެތިމީހުން ކަމުގައި ބެލެވެއެވެ. ޖަރުމަނުވިލާތުގައި 16 އަހަރު ވުމުން ބޮޑުމީހެއްކަމުގައި ބެލެވެއެވެ. އަޔަރލެންޑް ގައި 17 އަހަރު ވުމުން ބޮޑުމީހެއްކަމުގައި ބެލެވެއެވެ. އަދި އިނގިރޭސި ވިލާތާއި ދިވެހިރާއްޖޭގައި 18 އަހަރު ވުމުން ބޮޑުމީހެއްކަމުގައި ބެލެވެއެވެ. އިނގިރޭސި ވިލާތުގައި އެއްޖިންސުން ގުޅުން ހިންގުމަށް ބޮޑުމީހެއްކަމުގައި މި ބެލެވެނީ 18 އަހަރުވުމުންނެވެ. އަނެއްޖިންސުގެ މީހަކާއި އެކު ގުޅުން ހިންގުމަށް ( ޒިނޭކުރުމަށް ހުއްދަ ކުރާ އުމުރަކީ ) ބޮޑުމީހެއްކަމުގައި އިނގިރޭސި ވިލާތުގައި ބަލާ އުމުރަކީ 16 އަހަރެވެ.

މަތީގައި ބަޔާން ކުރެވިފައިވާ ޤައުމުތަކަކީ އިސްލާމީޤައުމުތަކަކަށް ނުވުމުން އެޤައުމުތަކުގައި ބޯއީ ފްރެންޑް އާއި އެކު ގުޅުން ހިންގުމަކީ ( ޒިނޭ ކުރުމަކީ) އެޤައުމުތަކުގެ ޤާނޫގައި މަނާ ކަމެއް ނޫނެވެ. އަދި އެއީ އެމީހުންގެ ޘަގާފަތުގައި މާބޮޑުކަމެއްނޫނެވެ.

http://www.youtube.com/watch?v=m3_ZqeR27Mg
.މަތީގައިވާ ލިންކް އިން މި މަޢުލޫއާއި ގުޅުންހުރި ވާހަކަކޮޅެއް ފެނިލައްވާނެއެވެ.

ކައިވެނި ކުރެވޭ އުމުރު މަތިކުރުމުގެ މައިގަނޑުބޭނުން
ދުނިޔޭގެ އާބާދީ ބޮޑުވެގެން އަތްނުފޯރާވަރަށް ގޮސް ހައިހޫނުކަމުގެ ދުވަސްތަކެއް އަތުވެދާނެކަމަށް ތަރައްޤީވެފައިވާ ޤައުމުތަކުގައި ހީކުރެވެންފެށިއެވެ. މިގޮތުން 24 ފެބްރުއަރީ 2005 ގައި އދ ގެ އާބާދީ އާއި ބެހޭބައިން މިކަމާ ގުޅޭ ރިޕޯޓެއްނެރުނެވެ. މި ރިޕޯޓްގައި އޭރު އޮތް 6.2 ބިލިއަން މީހުންގެ އާބާދީ 9.1 ބިލިޔަނަށް 2050 ވަނަ އަހަރާއި ހަމައިން ވާސިލްވާނެކަމަށް ލަފާކުރެވޭކަމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. އަދި މިކަމަށް ހައްލެއް ހޯދުމަށްޓަކައި ހުރިހާ ޤައުމުތަކެއް ގުޅިގެން މަސައްކަތް ކުރަންފެށިއެވެ. މިގޮތުން ދިވެހިސަރުކާރުން ކުރި އެއް މަސައްކަތަކީ "އާބާދުވުން ހުއްޓުވާލާ" ( ވިހެއުން ހުއްޓުވާލާ ) ރަށްރަށަށް އައްޑަނަ ދޭންފެށިއެވެ. އަދި ކާވެނި ކުރެވޭ އުމުރު 18 އަހަރަށް މަތިކޮށްލިއެވެ.

ކިޔެވުމާއި އުނގެނުމުގައި ގިނަދުވަސްތަކެއް ހޭދަކުރުމަށް ކަރިކިއުލަމްތައް ތައްޔާރުކުރެވުނުވެ. މިގޮތުން 2 އަހަރަށް ވުރެ ކުރުމުއްދަތަކަށް ހަދާ ޑިޕްލޮމާ ބައެއް ޤައުމުތަކުގެ ސަރުކާރުތަކުން ޤަބޫލުނުކުރާންފެށިއެވެ.

ދުނިޔޭގެ އާބާދި ކޮންޓްރޯލް ކުރަނީ އެއްގޮތަކަށްވެސް އެ އާބާދީގައި ހިމެނޭ މީހުންނެއްނޫނެވެ. މަސްހޫރު "ބްލެކްޑެތް" ޗައިނާގެ މައްޗަށް ފެތުރިގެން ދިޔަ ގޮތާއި "ދޫނިރޯގާ، އޫރު ރޯގާ ދުނިޔޭގެ މައްޗަށް ނާމާންކަން ގެންނަމުންދާގޮތް މިއަދު އަހަރެމެންގެ ލޮލަށްފެނެއެވެ. ހަރިކޭން ، ސުނާމީ ފަދަ ގުދުރަތީ ކާރިޘާ ތަކަކީ އަހަރެމެންނަށް އާވާހަކައެއްނޫނެވެ.

ކާވެނިކުރާ އުމުރު ލަސްކުރުމުގެ ދެވަނަ ބޭނުމެއްކަމުގައި ބެލެވެނީ އެއްޖިންސުން ގުޅުން ހިންގުމުގެ އޮއިވަރު ފަތުރާލުމެވެ. މިއީ ވެސް އާބާދީ ކޮންޓްރޯލް ކުރުމާއި ގުޅުންހުރި ކަމެކެވެ. ތިމާގެ ޖިންސީ އެދުންވެރިކަން ހޭލައްވާލާ ފުރަތަމަ ގޮތެއްގެ މަތީގައި އެކަން ( ޖިންސީ އެދުންވެރިކަމުގެ ހަޔާތް ) ދެމިހުންނާނެކަމަށް މިއަދުގެ ސައިންސް ހެކިދެއެވެ. މިހެން ކަމުން އިސްލާމްދީނުގައި އެއްޖިންސުން ގުޅުން ހިންގުމަށް އޮންނަ އަދަބަކީ މެރުމެވެ.

12 ނުވަތަ 13 އަހަރުގެ ކުއްޖަކު ވިހުމުގައި އޮތީ ކޮން ގެއްލުމެއްހެއްޔެ؟
(ކިއުންތެރިން އެދޭނަމަ މި މަޢުލޫއަށް ލިޔެވިދާނެއެވެ. އަހަރެން ކޮންމެހެން ބާރަ އަހަރުގައި ކާވެނި ކުރުމަށް ހިތްވަރު ދެނީއެއްނޫނެވެ. ކާވެނި ކުރުމަށް ތައްޔާރު ވެއްޖެކަން އެންމެ ބޮޑަށް އެނގޭނީ ހަމަ އެކަމަށް ތައްޔާރު ވެފައިވާ މީހާއަށެވެ.)

Blog Widget by LinkWithin

No comments:

Post a Comment