02 August 2013

ރޯދަމަހު ކުރެވޭ ބައެއް ކުށްތައް

އަލްއަޚް މުޙައްމަދު ޝާފިޢު ބިން ޢަބްދިލްޣަފޫރު
1- ރޭގަނޑުގެ ގިނަވަގުތު ނުނިދާ އުޅުން
2- ދުވާލުގެ ވަގުތުތަކުގައި މާ ގިނައިން ނިދުން
3- ބައެއްފަހަރަށް ޖަމާޢަތުގެ ނަމާދު ދޫވުން

4- ރޯދަވީއްލާ ގަޑީގައި ނުވަތަ އެނޫން ގަޑިތަކުގައިވެސް ހަށިގަނޑަށް އުނދަގޫވާވަރަށް، ހަށިގަނޑަށް ލޮޑުކަން އިޙްސާސްކުރެވޭ ވަރަށް ކެއުން
5- މާ ގިނަ ވަޤުތު ކާތަކެތި ތައްޔާރުކުރުމުގައި ހޭދަކުރުން - އަދި މިގޮތަށް މިކަން ވުމުގެ ސަބަބުން އަޅުކަންކުރަން ވާއިރަށް މީހާ ހުންނަނީ ވަރުބަލިކަން އިޙްސާސްކުރަން ޖެހިފައެވެ. އެހެންވުމުގެ ސަބަބުން އެކަށީގެންވާގޮތުގައި އަޅުކަންކުރުމަށް ހުރަސްއެޅެއެވެ.
6- ޓީވީއިން އަންނަ އެކި އެކި ޕްރޮގްރާމްތައް، ސިލްސިލާ ޑްރާމާތައް، ލަވަފަދަ ތަކެތި ބެލުމުގައި ވަޤުތުތައް ހޭދަކުރުން
7- އިނާމު ހުށަހަޅައިގެން ކުރިޔަށް ގެންދާ އެކި އެކި ޖުވާކުޅުމުގެ މުބާރާތްތަކާއި ޖުވާއާއި ވައްތަރު މިފަދަ ކުއިޒުތަކުގައި ބައިވެރިވެ އެކަމުގައި ވަޤުތުތައް ހޭދަކުރުން
8- މިއުޒިކު އަޑުއެހުން
9- މާ އަވަހަށް ހާރު ކެއުމާއި މާ ލަހުން ރޯދަވީއްލުން
10- އަޅުކަންކުރުމުގައި ފަރުވާކުޑަވުން

Blog Widget by LinkWithin

No comments:

Post a Comment