26 January 2011

ރަނގަޅު މުޖްތަމަޢެއް އުފެއްދުމަށް

ދަރުމަ މަޖައްލާ
ތިބާވީ ކޮންމެ ތަނެއްގައި ﷲ އަށް ތަޤުވާވެރިވާށެވެ. ތިބާއަކީ ދުޅަހެޔޮ މުސްލިމަކަށް ވާށެވެ. އަޚްލާޤު ރަނގަޅު މީހަކަށްވާށެވެ. ފިކުރު ހޭލުންތެރި މީހަކަށް ވާށެވެ. ޢަޤީދާ ރަނގަޅު މީހަކަށް ވާށެވެ. ރަނގަޅު އަޅުވެރިއަކަށް ވާށެވެ. ތިބާގެ ނަފްސާ ޖިހާދުކުރާ މީހަކަށްވާށެވެ.
އާމްދަނީ ހޯދާ މީހަކަށް ވާށެވެ. ވަގުތަށް ފަރުވާތެރިވާށެވެ. ކަންތައްތަކުގައި އިންތިޡާމް ރަނގަޅުމީހަކަށްވާށެވެ. ތިބާގެ ވަޠަނާ މުޖްތަމަޢާ އެހެންމީހުންނަށް ފައިދާހުރި މީހަކަށްވާށެވެ. ތިބާވީ ކޮންމެ ތަނެއްގައި ﷲ އަށް ތަޤުވާވެރިވާށެވެ. ތިބާގެ ގެއަކީ ހުރިހާކަމެއްގައިވެސް އިސްލާމީއަދަބުތަކާއި އަޚްލާޤަށް ރައްކާތެރިވާ ތަނެއްކަމުގައި ހަދާށެވެ. ރަނގަޅު ޢަޤީދާއަކާއި ރަނގަޅު ތަރުބިއްޔަތަކާއި ރަނގަޅު ޘަޤާފަތެއް ހޯދައިދެވިއްޖެނަމަ ރަނގަޅު އަންބެއް އިޚްތިޔާރުކުރަން މުސްލިމް ފިރިހެނާއަށް އެނގޭނެއެވެ. އޭރުން އަނބިމީހާގެ ޙައްޤު އަދާކޮށް، އަނބިމީހާގެ ވާޖިބު ފުރިހަމަކުރުވަން އެނގޭނެއެވެ. ރަނގަޅުގޮތުގައި ދަރީން ތަރުބިއްޔަތުކުރުމުގައި އަނބިމީހާއާ ބައިވެރިވާނެއެވެ. އެހެންމީހުންނާ ރަނގަޅަށް މުޢާމާލާތްކުރާނެއެވެ. އަދި މުޖްތަމަޢާ އުއްމަތަށް ފައިދާހުރި ކަންތައްތައް ކުރާނެއެވެ.

Blog Widget by LinkWithin

No comments:

Post a Comment