18 December 2010

މަސްޖިދުލް އަޤްޞާ ވެއްޓެނީ

އަލްއަޚް މުޙައްމަދު ވިޝާޙް
ފަލަސްޠީނުގެ ޢިލްމުވެރިން ގެ ލީގު (އެލް. ޕީ. އެސް) އިން ޢަރަބި ޤައުމުތަކަށާއި، ހުރިހާ އިސްލާމީ ޤައުމުތަކަށް އިޒްރޭލުން ހިންގާ ކަންތައްތަކާ ގުޅޭގޮތުން ވަރުގަދަ އިންޒާރެއް ދީފިއެވެ. މި އިންޒާރު ދީފައިވަނީ އިޒްރޭލުން ފަލަސްޠީނުގައި ހިންގަމުންގެންދާ އަދި އިތުރުކުރަމުންދާ ދާ ފަނާ ކުރުންތަކާއި، އިތުރު ކުރަމުން ގެންދާ ޔަހޫދީ ވަޒަންވެރިންނާއި، ޔަހޫދީން ވެރިވެގެންފައިވާ އޫރުޝަލީމް އަދި ވަކިން ޚާއްޞަކޮށް މަސްޖިދުލް އަޤްޞާގެ ޙަރަމް ވަށައިގެން ޔަހޫދީވަންތަކުރުމަށް ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކާ ގުޅިގެންނެވެ.

އެލް. ޕީ އެސް އިން ހޮނިހިރު ދުވަހު ނެރުނު ބަޔާނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުން އިޒްރޭލުގެ ބިންތަކަށް ވެރިވެގަތުމާބެހޭ އޮތޯރިޓީ (އިޒްރޭލީ އޮކިޔުޕޭޝަން އޮތޯރިޓީ – އައި. އޯ އޭ) އިންވަނީ މަސްޖިދުލް އަޤްޞާއާއި މަސްޖިދުލް އަޤްޞާ ވަށައިގެންވާ ސަރަހައްދުތައް ސުންނާފަތިކުރުުމުގެ ޕޮލިސީ ފައްޓާފައެވެ. ފަލަސްޠީނުގެ ޢިލްމުވެރިންގެ ލީގުން އިތުރަށް ފާހަގަ ކުރާގޮތުގައި ހުރިހާ މުސްލިމުންވެސް ވަގުތު ފާއިތުވުމުގެކުރިން އެބައިމީހުންގެ ނިދިން ހޭލަންވެއްޖެއެވެ. މީގެ އިތުރުން މަސްޖިދުލް އަޤްޞާ މިހާރު ބިމާ ހަމަވާން ގާތްވެއްޖެ ކަމަށާއި، މުސްލިމުންގެ މުޤައްދަސް މިސްކިތް ސުންނާފަތިވާ ހިނދުވެސް މުސްލިމުން ބަލަންތިބި ނަމަ އިސްލާމްދީނަށްޓަކައި އެބައިމީހުން ތެދުވާނީ ކޮންދުވަހަކުން ކަމާމެދު ސުވާލު އުފެދޭކަމަށްވެސް އެ ބަޔާނުގައިވެއެވެ.

Blog Widget by LinkWithin

2 comments:

 1. khalid hussain19/12/10 5:23 PM

  A vote should be held in the UN in order to bring in a Palestinian State. However it should not be held in the Security Council. It should be as the vote to Partition Palestine was held – in the General Assembly and it should be a Binding Vote with no Vetos.

  ReplyDelete
 2. Your blog is great你的部落格真好!!
  If you like, come back and visit mine: http://b2322858.blogspot.com/

  Thank you!!Wang Han Pin(王翰彬)
  From Taichung,Taiwan(台灣)

  ReplyDelete