28 September 2010

މީހުން މެރުން ހުއްޓުވޭނީ މަރަށް މަރުހިފައިގެން

ލިއުނީ :- ޔޫސުފް
މަރަށް މަރުހިފުމަކީ އިންސާނީ ހަޔާތުގެ ކޮންމެ ދުވަސްވަރެއްގައިވެސް ޢަމަލު ކުރެވެމުން އައިސްފައިވާ ވަރަށް ޤަދީދީ އުޤޫބާތެކެވެ.

އެހެންކަމުން މަރަށް މަރުހުފުމަކީ އެހާމެ ހައިބަތު ބޮޑު ކަމެކެވެ. މީހުން މެރުމާއި މިފަދަ ޖަރީމާތައް ހުއްޓުވުމަށް ހަމައެކަނި އޮތް މަގުކަމުގައި ދުނިޔޭގެ ތާރީޚް ދުށް ކޮންމެދުވަސްވަރެއް މިކަމަށް ހެކިދެއެވެ. އެހެނަސް ފަހަކަށް މިއައި ދިހަވަރަކަށް އަހަރުދުވަހުގެ ތެރޭގައި ވަނީ މަރަށް މަރުހިފުން ބައެއް ޤައުމުތަކުން ހުއްޓާލާފައެވެ. މިގޮތަށް މިކަން ހުއްޓާލުމުގައި އެމިނިސްޓީ އިންޓަނޭޝަނަލް ގެ ދައުރު ވަރަށް ބޮޑަށް ކުޅެފައިވެއެވެ. އެމިނިސްޓީ އިންޓަރނޭޝަނަލް އިން މިގޮތުން މަރަށް މަރު ހިފުން ހުއްޓާލި ޤައުމުތައް 4 ބަޔަކަށް ބަހައެވެ. އެއީ

މަރަށް މަރުހިފުން ތަންފީޒު ނުކުރާ ޤައުމުތަކާއި
އެއްވެސް ޒާތެއްގެ ކުށަކަށް މަރަށް މަރު ނުހިފާ ޤައުމުތަކާއި
މީގެ ކުރިން މަރުގެ ހުކުމް ތަންފީޒު ކުރިކަންތަކަށް އެ ހުކުމް ތަންފީޒު ނުކުރާ ޤައުމުތަކާއި
މަރުހުކުމް ކޮށް އެ ހުކުން ތަންފީޒު ނުކުރާތާ 10 އަހަރު ވެފައިވާ ޤައުމުތައް

2008 ވަނަ އަހަރުގައި25 ޤައުމަކަން 2،390 ކުށްވެރިންނަށް ވަނީ މަރުގެ އަދަބުދީ ހުކުން ތަންފީޒުކޮށްފައެވެ. ކަޒަކިސްތާނާއި ޓޯގޯ ގައިވަނީ މަށްމަރުހިފުން 2009 ވަނަ އަހަރު ހުއްޓާލާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން މަރުގެ އަދަބު ދެވިފައިވަނީ 8 އޮކްޓޯބަރ 2009 ގައި އަލަބާމާ އަވަށުގައެވެ. އެމެރިކާގައި މަރުގެ އަދަބާއި ނުލާ ހަމަޖެހުމެއް ނޯންނާނެ ކަމަށް އެތާނގެ ރައްޔިތުން ޤަބޫލުކުރެއެވެ. އެމެރިކާ ގެ ނިވްޔޯކް ގައި ސިކުންތަކު 90 ޖަރީމާ ހިނގަމުން ދިޔަ ކަޅުދުވަސްތަކަށް އަލިވިލުމެއް ގެނެވުނީ މަރުގެ އަދަބާއި އެހެނިހެން އަދަބުތައް ތަންފީޒު ކުރަންފެށުމުންނެވެ.

ވޭތުވެދިޔަ ދުވަސްތަކުގައި ވަނީ މީހުން މެރުމުގެ ޖަރީމާ ދިވެހިރާއްޖޭގައި އިތުރުވެގެން ގޮސްފައެވެ. މީހުން މަރާމީހުންނަށް އިސްލާމްދީނުގައި އޮންނަނީ މަރަށްމަރު ނުވަތަ މަރުގެ ދިޔަ (ބްލަޑްމަނީ) އެވެ. މަރުގެ ދިޔަ ނުވަތަ މަރުގެ އަދަބު ދިނުމަށް ނިންމަނީ މަރުވިމީހާގެ ޢާއިލާއިންނެވެ.

އެމެރިކާގައި މަރުގެ އަދަބު ދެވެނީ އިންޖެކްޝަނަކުންނެވެ. އިރާނު އަދި އަފްޤާނިސްތާންގައި މަރުގެ އަދަބު ދެވެނީ އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުގައި އެކަން އޮންނަ ގޮތަށެވެ. އެއީ ޒިނޭކުރުމުން ރަޖަމްކުރުމެވެ. މީހުން މެރުމުން ދަންޖައްސާ މެރެއެވެ. އެއްޖިންސުން ގުޅުން ހިންގުމުން މިޤައުމުތަކުގައި މަރުގެ އަދަބުދެވެއެވެ. އިނގިރޭސިވިލާތާއި އެމެރިކާގައި އެއްޖިންސުން ގުޅުން ހިންގުމަށްޓަކައި އެއްޖިންސުން ކާވެނިކޮށްދެވެއެވެ. ދިވެހިރާއްޖޭގައި މިކަމަށް އެކިފަހަރަށް ދެވެނީ އެކިއަދަބެވެ.

Blog Widget by LinkWithin

2 comments:

  1. capital punishment is the solution. good article. we support capital punishment

    ReplyDelete
  2. good article............The US state of Virginia has executed a 41-year-old grandmother this year for the murder of her husband and his son, the first woman to be put to death in Virginia in almost 100 years........... but when a Islamic country take such action.......then the whole world oppose it and so much media attention as well as protest we see...look at the case of Iran, it has been under international pressure to spare the life of Sakineh Mohammadi Ashtiani, a 43-year-old mother who was sentenced to death by stoning for adultery in 2006.

    ReplyDelete