24 July 2010

މަގުމަތީ ބާޒާރު

އައްޝައިޚް މުޙައްމަދު ނަޝީދު އާދަމް
"މިކަންކުރެވިދާނެ އެއްގޮތަކީ މަގުމަތީބާޒާރުގެ މުދާވިއްކާ ހުރިހާތަނަކާއި މޭޒެއް މިބާޒާރު އޮންނަ މަގުގެ އެއްފަރާތުގައި ބެހެއްޓުމަށްފަހު މަގުގެ މެދާއި އަދި މަގުގެ އަނެއްފަރާތް ބާޒާރަށް ވިޔަފާރިކުރަން އަންނަ މީހުންނަށް ދުކޮށްލުމެވެ. އަދި އެއްކޮޅަށް ހިނގޭ މަގެއްކަމުގައި މިބާޒާރު އޮންނަ ވަޤުތު މިމަގު ހަމަޖެއްސުމެވެ. މިކަންވެސް އަދި މިނޫން ކަންތައްތައްވެސް އިޞްލާޙްކުރެވިދާނެ ގޮތްތައް ބައިވަރެވެ. އެކަމަކު އިޞްލާޙްކުރުމަށްޓަކައި ގެންގުޅެންޖެހޭ އިސްލާމީވިސްނުން ބަލައިގަނެ އެވިސްނުމަށް ތަރުޙީބުދޭން އަޅުގަނޑުމެން މިތިބީ ތައްޔާރަށްބާވައެވެ؟"

ކޮންމެ އަހަރަކު ތަކުރާރުވާ ވިޔަފާރީގެ ފެސްޓިވަލަކަށް މާލޭގައި މި ބޭއްވޭ މަގުމަތީ ބާޒާރުވަނީ ވެފައެވެ. ވިޔަފާރިވެރިންނަށާއި އެމީހުންގެ އަތުން ތަކެތި ގަންނަމީހުންނަށް މާއްދީ މަންފާތަކެއް މިބާޒާރު ގެނެސްދޭކަން ކަށަވަރެވެ. އަދި ހަމައެއާ އެއްވަރަށް ކަށަވަރު އަނެއް ޙަޤީޤަތަކީ މި ބާޒާރަށް ވަނަމެއްގެ ގޮތުގައި ދެވިފައިވާ ހުތުރުނަން މިބާޒާރަށް ޙައްޤުކަމެވެ.
މަގުމަތީ ބާޒާރުގައި އެތަނަށްދާ އަންހެނުންނާއި ފިރިހެނުން އެއްވެ މަސްހުނިވަނީ އަދި ގައިގޯޅިވެ ފިތިބާރުވަނީ އެއްވެސް މުސްލިމެއްގެ ޟަމީރު އެކަމަށް ރުހެވޭ ވަރަށްވުރެ ބޮޑަށެވެ. މިކަމާ ރުހޭ އެއްވެސް މީހެއް ވާނަމަ އެމީހަކީ އޭނާގެ ނިޔަތުގެ ނުބައިކަމާއި ނަފްސުގެ ނަޖިސްކަން ފަޟީޙަތްކުރަންއުޅޭ ނިކަމެއްޗެކެވެ. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ވެރިރަށުގައި މާލޭގައި މިބޭއްވޭ މަގުމަތީ ބާޒާރުގައި އަންހެނުންނާ ފިރިހެނުން މަސްހުނިވެ ފިތިބާރުވާގޮތަށް އެކަން ކޮންމެ އަހަރަކު އިންތިޒާމްކޮށް އަދި މި މަސްހުނިކުރުމުގެ އާދަ ދަމަހައްޓާ، އެއްވެސް ހެޔޮބަދަލެއް މިކަމަށް ގެނައުމަށް އިހުމާލުކުރުން މިއީ އެކަންކަމާމެދު އަޅުގަނޑުމެން ދެރަވާންޖެހޭ ކަންތައްތަކެވެ. ޙައިރާންވާންޖެހޭ ނުކުތާއަކީ މި މަގުމަތީ ބާޒާރު އިސްލާމްދީން ރުހޭފަދަގޮތަކަށް އިންތިޒާމްކުރެވިއްޖެނަމަ އެތަނުންލިބޭ މާއްދީފައިދާ މާ ބޮޑުވާނެކަން އަޅުގަނޑުމެން އެންމެންނަށް ވިސްނޭއިރު، މިބާޒާރު އިސްލާމީކޮށްގެން ލިބިދާނެ މާއްދީ މަންފާވެސް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ނަގާލެވޭތީއެވެ. ވިސްނަވާށެވެ. މީހަކަށް އެއްޗެއް ގަނެވޭނީ އެއެއްޗެއް ވިއްކާތަނެއް ފެނިގެންނެވެ. މަގުމަތީ ބާޒާރުގައި މިވާ ބައިބޯކަމުގެ ސަބަބުން ކިތައްމީހުންނަށް އެމީހުން ބޭނުންވެގެން ހޯދާއެއްޗެއް ނުފެނި ދާނެތޯއެވެ؟ އަދި ފެނުނު ކަމުގައިވިޔަސް ކިތައްމީހުންނަށް އެމީހުން ގަންނަންބޭނުންވާ ތަކެތި ވިއްކާތަނަކާ ކައިރިވުމުގެ ނަސީބު ނުލިބިދާނެތޯއެވެ؟ ވީމާ މާއްދީ މަންފާއަށްޓަކައިވެސް އަދި އޭގެ ކުރީގައި ކީރިތި މާތް ﷲ ގެ ރުހިވޮޑިގަތުން ޙާޞިލްކުރުމަށްޓަކައި މަގުމަތީ ބާޒާރު އިޞްލާޙުކޮށް އިސްލާމްކުރަން އެބަޖެހެއެވެ. އެއީ ނޭއްގާނީކަމަށް ޔަޤީނުންވެސް މަގުހުޅުވާދޭނޭ މި ދެޖިންސުގެ މީހުން މަސްހުނިވުމާއި ފިތިބާރުވުން ނައްތާލައިގެންނެވެ. ޢަމަލީގޮތެއްގައި މިކަންކުރެވޭނެކަން ކަށަވަރެވެ. މިކަންކުރެވިދާނެ އެއްގޮތަކީ މަގުމަތީބާޒާރުގެ މުދާވިއްކާ ހުރިހާތަނަކާއި މޭޒެއް މިބާޒާރު އޮންނަ މަގުގެ އެއްފަރާތުގައި ބެހެއްޓުމަށްފަހު މަގުގެ މެދާއި އަދި މަގުގެ އަނެއްފަރާތް ބާޒާރަށް ވިޔަފާރިކުރަން އަންނަ މީހުންނަށް ދުކޮށްލުމެވެ. އަދި އެއްކޮޅަށް ހިނގޭ މަގެއްކަމުގައި މިބާޒާރު އޮންނަ ވަޤުތު މިމަގު ހަމަޖެއްސުމެވެ. މިކަންވެސް އަދި މިނޫން ކަންތައްތައްވެސް އިޞްލާޙްކުރެވިދާނެ ގޮތްތައް ބައިވަރެވެ. އެކަމަކު އިޞްލާޙްކުރުމަށްޓަކައި ގެންގުޅެންޖެހޭ އިސްލާމީވިސްނުން ބަލައިގަނެ އެވިސްނުމަށް ތަރުޙީބުދޭން އަޅުގަނޑުމެން މިތިބީ ތައްޔާރަށްބާވައެވެ؟
.............................................................................
މިއީ ދަރުމަ މައްލާގެ 2006 ޑިސެމްބަރ ޢަދަދަށް "ހުރިހާކަމެއްގައިވެސް އަޅުގަނޑުމެން ދިވެހިން އިސްލާމީ ވިސްނުމެއް ގެންގުޅެންޖެހޭނެ" މިސުރުޚީގެ ދަށުން ފަޟީލަތުއްޝައިޚުލް އުސްތާޛް މުޙައްމަދު ނަޝީދު އާދަމް (ހަފިޡަހުﷲ) ލިޔުއްވާފައިވާ ލިޔުއްވުމަކުން ނަގާފައިވާ ތަންކޮޅެކެވެ. މިއަދުގެ ޙާލަތާއި މުނާސަބުކަމުން ޝާއިޢުކޮށްލީއެވެ.

Blog Widget by LinkWithin

No comments:

Post a Comment