13 November 2013

ތާބިޢީންގެ ތެރެއިން ތަފްސީރު ޢިލްމަށް މަޝްހޫރު ބޭކަލުން

އަލްއަޚް މުޙައްމަދު ޝާފިޢު ބިން ޢަބްދިލްޣަފޫރު

ތާބިޢީންގެ ތެރެއިން ގިނަ ބޭކަލުންތަކެއް ތަފްސީރު ޢިލްމުގައި މަޝްހޫރުވެފައިވެއެވެ. އެބޭކަލުންނަކީ ޞަޙާބީންގެ ތެރެއިން ތަފްސީރު ޢިލްމުގައި އަރާހުންނެވި ބޭބޭކަލުންނަށް ދަރިވަރުވެވަޑައިގެންނެވި ބޭކަލުންނެވެ. އެގޮތުން ތާބިޢީންގެ ތެރެއިން މަޝްހޫރު ތަފްސީރު ޢިލްމުވެރިންނަކީ:


1- މުޖާހިދު ބުނު ޖަބަރު ރަޙިމަހުﷲ

2- ސަޢީދު ބުނު ޖުބައިރު ރަޙިމަހުﷲ

3- ޢަޠާ ބުނު އަބީ ރަބާޙް ރަޙިމަހުﷲ

4- ޢިކްރިމާ ރަޙިމަހުﷲ

5- ޙަސަނުލް ބަޞަރީ ރަޙިމަހުﷲ

6- ޒައިދު ބުނު އަސްލަމް ރަޙިމަހުﷲ

7- ޤަތާދަތު ރަޙިމަހުﷲ

Blog Widget by LinkWithin

No comments:

Post a Comment