26 July 2012

ޤުރުއާން ހިތުދަސްކުރުމުގެ ޤަވާޢިދުތައް

އަލްއަޚް މުޙައްމަދު ޝާފިޢު ބިން ޢަބްދިލްޣަފޫރު
1- ﷲ ސުބްޙާނަހޫ ވަތަޢާލާގެ ވަޖުހަފުޅު އަދައިގެން ކުރުން

2- ކިޔެވުން ތަޖުވީދުގެ މަގަށް ބެހެއްޓުން

3- ކޮންމެދުވަހަކުވެސް ހިތުދަސްކުރާނޭ ވަކި މިންވަރެއް ކަނޑައެޅުން

4- ރަނގަޅަށް ހިތުދަސްނުވަނީސް އެހެން އާޔަތްތައް ހިތުދަސްކުރަން ނުފެށުން

5- އެއް މުޞްޙަފަކުން ދަސްކުރުން (އެއްޗާޕަކުން)

6- އާޔަތްތަކުގައި ބުނާ އެއްޗެއް ދޭހަވުން – ފަހުމުވުން

7- ސޫރަތެއް ނިންމާފައި އަނެއްސޫރަތާ ރަނގަޅަށް ގުޅުވުން

8- ހިތުދަސްކޮށްފައިވާ ބައި އެހެންމީހަކަށް ކިޔައިދިނުން

9- ހިތުދަސްކޮށްފައިވާ ބައި މުރާޖަޢާކުރުން

10- އެއްވައްތަރު އާޔަތްތަކަށް ސަމާލުކަން ދިނުން

11- ހިތުދަސްކުރުމުގެ ރަންދުވަސްވަރުގެ ބޭނުން ހިފުން
----------------------------------------------------
މިލިޔުމުގެ ޕީޑީއެފް ފައިލް ވިދާޅުވުމަށް

Blog Widget by LinkWithin

No comments:

Post a Comment