22 March 2012

ދަރުސް


ދަރުސްތައް އެއްކޮށްލުމެއް
އައްޝައިޚް އަހްމަދު ސަމީރު ބިން އިބްރާހިމް
1- ހެޔޮކަންތައްތައް ކުރަންޖެހެނީ ކީއްވެ؟
2- ހެނދުނާއި ހަވީރުގެ ޛިކްރުތައް ކިޔުން
3- ތައުޙީދާއި ޝިރުކު އަދި ސުވާލާއި ޖަވާބު
4- ޢަރަފާތްދުވަހުގެ ދަރުސް 1432
5- ޝަރުޢީ ޢުޛުރަކާލައިގެން މުޒްދަލިފާގައި ރޭނުކުރެވުން
6- ސުވަރުގެއަށް ވާ މަގުތަކާއި ނަރަކައަށް ވާ މަގުތައް 1
7- ސުވަރުގެއަށް ވާ މަގުތަކާއި ނަރަކައަށް ވާ މަގުތައް 2
8- ސުވަރުގެއަށް ވާ މަގުތަކާއި ނަރަކައަށް ވާ މަގުތައް 3
9- ސުވާލާއި ޖަވާބު
10- މައިންބަފައިންނަށް އިޙްސާންތެރިކޮށް ހިތުން
11- ސުވާލާއި ޖަވާބު

އައްޝައިޚް އިލްޔާސް ޙުސައިން
1- ނަމާދު
2- މުއުމިނުންގެ އަޚްލާޤު
3- މައިންބަފައިންނަށް ކަމޭހިތުން
4- ކިޔަވާކުދިންނަށް
5- އިސްލާމްދީނުގައި އަންހެނުންގެ މަޤާމް
6- ޤުރުއާނުގެ އަހައްމިއްޔަތު
7- މައިންބަފައިންނަށް އިޙްސާންތެރިވުމުގެ މުހިއްމުކަން
8- އަސްތަޣްފާރު ކުރުމުގެ މުހިއްމުކަން
9- އަޚްވަންތަކަން
10- އަނިޔާވެރިކަން
11- ރަސޫލާއަށް ފުރިހަމަގޮތުގައި ތަބާވުން
12- ސޫރަތުއް ތަކާޘުރުގެ ތަފްސީރު 1
13- ސޫރަތުއް ތަކާޘުރުގެ ތަފްސީރު 2
14- ﷲ އަށް ތަޤްވާވެރިވުން
15- ސޫރަތުލްޤަމަރުގެ ތަފްސީރުން ބައެއް
16- ރިވެތި އަޚްލާޤުގެ މުހިއްމުކަން
17- ދުނިޔޭގައި ދަތުރުވެރިއެއް ފަދައިން ވާށެވެ

އަލްއަޚް އާދަމް ނިޝާން
1- އިސްލާމްދީނުގައި ނަމާދުގެ މުހިއްމުކަން 1
2- އިސްލާމްދީނުގައި ނަމާދުގެ މުހިއްމުކަން 2
3- ދިވެހި ތާރީޚުގައި ފެންނަންހުރި ދީނީ ކަންކަން
4- މިސްކިތުގެ ޖަމާޢަތާއި ހުކުރު
5- ޙައްޖުން ލިބޭ ފިލާވަޅުތައް

އަލްއަޚް މުޙައްމަދު ޝަމްޢޫން
1- އީމާންތެރިކަމާއި ކެތްތެރިކަން
2- ތަޤްވާވެރިވުމާއި އޭގެ ނަމޫނާ

Blog Widget by LinkWithin

No comments:

Post a Comment