13 June 2011

އަންދާ ޤާނޫން

އަލްއަޚް މުޙައްމަދު ސިރުޙާން
އަހަރެން އެއްދުވަހު ނަމާދަށް ދިޔަމަގުމަތީގައި ގެއެއްގެ ބަދިގޭގައި އަލިފާން ރޯވެފައި ވެއެވެ. އެވަގުތު އެތާނގައި އެގޭގެ ވެރިމީހާ ހުއްޓެވެ. އޭނާ ބުނަމުންދެއެވެ. މިރަށުގައި އޮންނަނީ އަންދާ ޤާނޫނެވެ. ވެގެން އުޅޭގޮތް ބަލާލިއިރު އެގޭގައި އުޅޭމީހުން އެގެއިން ނުނިކުމެގެން ބަދިގޭގައި އޭނާ ހުޅުޖެހީއެވެ.

ދަންވަރުގެ ހަމަހިމޭންކަންވަނީ މުޅި މާލެއަށް ފެތުރިފައެވެ. ފާތުން އޭނާގެ ކެމްޕޭން އޮފީހުން ނިކުމެގެން ގެއަށްދިއުމަށްޓަކައި އިޚްތިޔާރުކުރީ މެދުޒިޔާރަތްމަގެވެ. އޭނާ ހިނގާފައި އެދަނީ އިރުމަށްޗަށެވެ. ގާތްގަނޑަކަށް ހުކުރުމިސްކިތުގެ މުންނާރާހަމަވިތަނާ މަޑުމަޑު ސޮފްޓް މިއުޒިކެއް އިސްލާމީ މަރުކަޒު މުންނާރުން ޖަހަންފަށައިފިއެވެ. މިއުޒިކާއެކު މުނާޖާވެސް ގޮވަންފަށައިފިއެވެ. ފާތުން ގޮސް ހުއްޓުނީ ކުރީގެ ރައީސް އިބްރާހީމް ނާޞިރުގެ ޒިޔާރަތް ކައިރިއަށެވެ. އެތާނގެ ވަށައިގެންވަނީ ބޮކިފަތިއެލުވައިފައެވެ. އެޒިޔާރަތަކީ ރާއްޖޭގެ ވެރިކަންކުރެއްވި ނަޝީދުގެ ވެރިކަމުގައި އަޅާފައިވާ ތަނެކެވެ. ފާތުންއަކީ ނަޝީދުގެ ޕާޓީން މިފަހަރު އޮންނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލައްވާފައިވާ ކެންޑިޑޭޓެކެވެ. މުނާޖާނިމުމުން ފާތުން އަނެއްކާވެސް ހިނގައިގަތީ ގެއާދިމާލަށެވެ. ހުކުރުމިސްކިތުން ނުނިކުމެވި އުޅެނިކޮށް މީހަކުއައިސް ކަޓަރެއްފަދަ ތޫނުއެއްޗަކުން ފާތުންއަށް ހަމަލަދީފިއެވެ. ބޭއިޚްތިޔާރުގައި ފާތުންއަށް ހަޅޭލަވައިގަނެވުނެވެ. ހަމަލަދިންމީހާ ފިލައި ރައްކާވެއްޖެއެވެ. ޒަޚަމްވެފައިވާތަނުން ހޯސްލާފައި ލޭފައިބަމުންދެއެވެ. ފާތުން ހަދާނެގޮތްހުސްވެ ގެއާދިމާލަށް ވަރަށް ބާރަށް ހިނގަމުން ދެއެވެ. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްކައިރިން މީހެއްގެ ހިލަމެއްވިއެވެ. އޭނާ ކޮންމެވެސް އެއްޗެއް ކިޔަވަނީއެވެ. އޭނައާ އަރައިހަމަވިތަނާ ކުއްލިއަކަށް ވީނުވީއެއް ނޭނގި ކިޔަވަންއިން މީހާ ގެއްލިއްޖެއެވެ. ހަމަ އެވަގުތު ކަހަލަގޮތަކަށް އެތާހުރި ވަޅުގަނޑަކަށް ފާތުން ގަނބައިގަތެވެ. ފައިޖެހުނީ ކުރުނބައެއް ކަހަލައެއްޗެއްގައެވެ. އަދި ވެއްޓިފައި އޭނަގެ އަތްވެސް ބިނދިއްޖެއެވެ. އަނެއްކާވެސް ތެދުވެގެން ވަރަށް ބާރަށް ހިނގައިގެންފިއެވެ. މަޖީދިއްޔާއާ ހަމަވިތަނާ ހައެއްކަމީހުންގެ ގުރޫޕެއް އައިސް ފާތުންއާހަމަލަދީފިއެވެ. މިފަހަރުވީ ޒަޚަމްތަކުގެ ސަބަބުން އޭނާއަކަށް ހިރިލެވޭވަރެއްވެސް ނޫނެވެ.

ފާތުން މިހާރު ތިބާއާ މުޚާޠަބުކުރަނީއެވެ. "ހެޔޮނުވާނެއެވެ! މިވާހަކަލިޔާމީހާ ހުއްޓުވާށެވެ. އެހެންނޫނީ އޭނަ އަހަންނަށް އިތުރު އަނިޔާތަކެއް ކުރިމަތިކޮށްފާނެއެވެ. މިހާރުވެސް ވަރަށްގިނަ އަނިޔާ އަހަންނަށް ކޮށްފިއެވެ."

މައްސަލައެއްނެތެވެ. ފާތުންގެ އެދުމުގެ މަތިން ވާހަކަ ހުއްޓާލާނަމެވެ. ހުއްޓާލުމުގެކުރިން ތިބާ ބުނެބަލާށެވެ. ފާތުން ގެންދަންވީ ކޮން ހަސްފަތާލަކަށް ހެއްޔެވެ؟ އަހަރެންނާ ތިބާއާ ވާހަކަދައްކަނިކޮށް އެމްބިއުލާންސެއް އައިސް ފާތުން ގެންގޮސްފިއެވެ.

މިފަދަވާހަކަތަކާއި ޚަބަރުތައް މިފަހަކަށް އައިސް ވަރަށް ގިނައިން ޚަބަރުފަތުރާ ވަސީލަތްތަކުން އަޑުއިވެމުންދެއެވެ. ތުއްތު ކުއްޖަކު މަރާލައިފި، ކުޑަ އަންހެންކުއްޖެއްގެ ޢިއްފަތްތެރިކަން ފޭރިގެންފި، މަޖީދީމަގާއި ޗާންދަނީމަގު ހަތަރު އަނގޮޅި ކަންމަތިން ކާކުކަން ވަކިކުރަން ނޭނގޭ އިންސާނެއްގެ ބޯބުރިއެއް ފެނިއްޖެ. މިއީ ކޮންމެދުވަހަކުވެސް ނޫސްތަކުގެ ސުރުހީތަކެވެ. މިފަދަ ކަންތައްތައް ހުއްޓުވުމަށް ތިބާއަށް ކުރެވުނީ ކޮންކަމެއްތޯއެވެ؟ އަދި މިފަދަ ކަންތަކާމެދު ކުޑަކޮށްނަމަވެސް ވިސްނާލިންތޯއެވެ؟ މިފަދަ ނުބައި ޖަރީމާތައް މުޖުތަމަޢުގައި ފެތުރެންދިމާވާ ސަބަބަކީ ކޮބައިތޯއެވެ؟

އަހަރެން ބުނާނީ މިހުރިހާކަމެއްގެވެސް އަސްލަކީ ދިވެހިން އިސްލާމްދީނާ ދުރަށްދިއުމެވެ. އިސްލާމީ ޝަރީޢަތް މިވަނީ މަޖިލިސްގެ މެމްބަރުންގެ ލައިބްރަރީތަކުގައި ލިޔެވި ރައްކާކުރެވިފައިވާ ޚަޒާނާއަކަށްވެފައެވެ. ދިވެހި މުޖުތަމަޢުގައި އިސްލާމީ ޝަރީޢަތަށް ފުރައްސާރަކޮށް މަލާމާތް ރައްދުކުރާމީހުންވެސް ވަރަށް ގިނައެވެ. އަދި މިފަދަ ބައެއްމީހުންދަނީ މަޖިލިހުގެ ގޮނޑިތައްވެސް ހޫނުކުރަމުންނެވެ. އިސްލާމީ ޝަރީޢަތަށް ލޯބިކުރާމީހުންވެސް އިންސާނުންނަށް އެންމެ ލާބަހުރިގޮތް ދެނެވޮޑިގެންވާ ކާއިނާތުގެ ވެރިއިލާހު ހަތްއުޑުމަތިން ބާވައިލެއްވި އެއްވެސް އުނިކަމެއްނުވާ ފުރިހަމަ ޤާނޫނު ތަންފީޒުކުރަން މިތިބެނީބިރުން ވިރިވިރިއެވެ. އެމެރިކާއެވެ! ހިއުމަންރައިޓްސްއެވެ! ގްލޯބަލައިޒޭޝަނެވެ! ވައްހާބީންނެވެ! މިހިރަ މިހިރަ ކަންތައްތަކަކީ ހައްތާވެސް އަހަރެމެންގެ ހިތުތެރޭގައި އެނބުރެމުންދާ ވަސްވާސްތަކެވެ.

ތިބާވެސް ހަމައެކަނި ޚަބަރުބަލާމީހަކަށް ވެގެން ނުހުންނާށެވެ. އެންމެ އަލިފާންދަނޑިއެއްގެ ސަބަބުން ބޮޑުސިންގާ ސަރަހައްދެއްވެސް އަނދައިގެން ހިނގައިދާނެއެވެ. މުޖުތަމަޢުގައި އުފެދޭ މިފަދަނޭއްގާނީ އިޖުތިމާޢީ ބަލިތައް ފޮހެލުމަށް ތިބާގެ ޚިޔާލުގައި އެންމެރަނގަޅު ގޮތަކީކޮބައިހެއްޔެވެ؟

އަހަރެންގެ ވާހަކައަށް ނުރުހޭމީހުން ތިއްބަސް އަހަރެން މިދަނީ ވާހަކައާގެން ކުރިއަށެވެ. ފާތުންގެ ވަށައިގެން ޑޮކްޓަރުން އޭނަގެ ފުރާނަ ހިފެހެއްޓޭތޯ ބަލަމުންދަނީއެވެ. އެކިފާޑުފާޑުގެ މެޝިންތައް ގުޅައިގެންތިއްބާ ފާތުންގެ ފުރާނަ މިދުނިޔެއާ ވަކިވެއްޖެއެވެ. އޭނައަށް އަނިޔާކުރިމީހުންނަށް ހައްގުވާ އަދަބު ދެވޭނެ އެއްވެސް ގޮތެއްނެތެވެ. ހައްތާވެސް އަނިޔާވެރިންގެ ހައްގުތަކެވެ. އަނިޔާލިބޭމީހުންގެ ހައްގެއްނުވާކަހަލައެވެ. ނަމަވެސް ޤިޔާމަތްދުވަހުން ހުރިހާ އެންމެންނަށްވެސް އެމީހަކު ކުރިއަމަލެއްގެ ނަތީޖާ ފެންނާނެއެވެ.

ލިޔުންވެސް މިނިންމާލީއެވެ. މީހަކު ބުނެގެން ނޫނެވެ. އަހަރެން ބޭނުންވެގެންނެވެ. އަދި ދިގުކުރަންވީ ހެއްޔެވެ؟ ދިގުކޮށްފިނަމަ ގެއްލޭނީ ތިބާގެ ވަގުތެވެ. އެއީ އަހަރެން ނުކިޔާށޭ ބުންޏަސް ތިބާކިޔާނެތީއެވެ.

Blog Widget by LinkWithin

No comments:

Post a Comment