17 May 2011

މާތް ﷲ އިންސާނުން ޚަލްޤުކުރައްވާފައިވާ ގޮތާމެދު ވިސްނާށެވެ

އަލްއަޚް މުޙައްމަދު ޝާފިޢު ބިން ޢަބްދުލްޣަފޫރު
1- އަންހެނަކާ ފިރިހެނަކާ ނުލައި، މިސާލު : އާދަމް ޢަލައިހިއްސަލާމް
2- ފިރިހެނެއްގެ ކިބައިން އަންހެނަކާ ނުލައި، މިސާލު : ޙައްވާ ޢަލައިހައްސަލާމް
3- އަންހެނެއްގެ ކިބައިން ފިރިހެނަކާ ނުލައި، މިސާލު : ޢީސާ ޢަލައިހިއްސަލާމް
4- ފިރިހެނަކާއި އަންހެނެއްގެ ކިބައިން، މިސާލު : އަހަރެން
ﷲ ގެ ކުޅަދުންވަންތަކަމާއެވެ! ވިސްނާލަބަލާށެވެ. ތަފާތު ހަތަރުގޮތަކަށް އެއިލާހު އިންސާނުން ޚަލްޤުކުރައްވާފައިވެއެވެ. މި ޚަލްޤުކުރެއްވުންތައް ވިސްނާބަޔަކަށް އެއިލާހުގެ ކިބަޔަށް ކުއްތަންވުމަށްޓަކައި ފިލާވަޅަކަށް ނުފުދޭބާއެވެ؟

Blog Widget by LinkWithin

1 comment:

  1. Your blog is great你的部落格真好!!
    If you like, come back and visit mine: http://alexchris111.pixnet.net/blog


    Thank you!!Wang Han Pin(王翰彬)
    From Taichung,Taiwan(台灣)

    ReplyDelete